Do nového cenového předpisu ministerstva zdravotnictví nebyl promítnut výsledek dohodovacího řízení

Praha, 18. prosince 2018 (ČLnK) – Ministerstvo zdravotnictví publikovalo v pátek 14. prosince nový cenový předpis 1/2019/FAR. Navzdory ujednání z dohodovacího řízení a přes připomínky České lékárnické komory (ČLnK) nebylo do nové úpravy zahrnuto zastropování obchodní přirážky, kterou může využít distributor.

Změna cenového předpisu bude účinná od 1. 1. 2019 a pro lékárny je důležitá zejména proto, že upravuje cenovou regulaci stanovením sazeb obchodní přirážky, pravidla o společné obchodní přirážce pro distribuci a lékárnu a taxy laborum, tedy odměny za přípravu léků přímo v lékárně. K návrhu nové úpravy podala ČLnK několik připomínek, včetně jedné z nejdůležitějších týkající se zastropování obchodní přirážky distributora.

ČLnK je z některých ustanovení aktuálně publikovaného cenového předpisu velmi zklamána. Zastropování obchodní přirážky distributora bylo přitom dohodnuto mezi lékárenským segmentem a zdravotními pojišťovnami v letošním dohodovacím řízení. Všemi stranami podepsaný protokol z jednání, navíc za účasti představitele ministerstva zdravotnictví, hovoří jednoznačně o zastropování ve výši odpovídající současné ustálené praxi,“ připomíná PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK, a dodává: „Na základě šetření mezi různými typy lékáren proto ČLnK zaslala již před několika měsíci ministrovi informaci o současné hodnotě distribuční marže. Ze strany ministerstva ale nepřišel žádný protinávrh a rovnou bylo slíbené ustanovení v cenovém předpise vynecháno.

V praxi se bohužel již běžně vyskytují případy, při kterých je při dodávce léčivého přípravku vyčerpána téměř celá společná obchodní přirážka již distributorem, často výrobcem s distribučním oprávněním, pro lékárníka z ní nezbývá téměř nic, pracuje tedy prakticky zadarmo. Jediným nástrojem, jak lze těmto situacím nyní zamezit, je zastropování obchodní přirážky distributorů, stejně jako v ostatních evropských zemích. Tedy určení hranice, po kterou by mohl distributor obchodní přirážku čerpat. ČLnK tuto hranici na základě rozhodnutí svého představenstva navrhovala na 10 % z každého pásma obchodní přirážky (tedy v prvním pásmu maximálně 3,7 %, v druhém 3,3 %, ve třetím 2,4 % atd.).

Z cenového předpisu bylo dále oproti původnímu návrhu předloženému do připomínkového řízení zcela nepochopitelně odstraněno ustanovení, podle něhož měly být za komponentu započitatelnou do sazby taxy laborum považovány i pomocné látky nebo jejich směsi. „Zpracování každé další látky znamená pro lékárníka náročnější přípravu individuálního léku, více práce i více času. Podle cenového předpisu by však za náročnější práci neměl být adekvátně odměněn,“ poukázal na dopad nového cenového předpisu na lékárníky PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.