Situace v českém lékárenství je kritická – je nutné přejít od slov a slibů k jejich naplnění

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 9. 2018

Praha, 24. září 2018 (ČLnK)

Sobotní sjezd delegátů České lékárnické komory (ČLnK) označil aktuální situaci v českém lékárenství za kritickou. Sjezd je znepokojen lobbistickými aktivitami vůči ministerstvu zdravotnictví, vedoucími k monopolizaci distribuce léčiv, následnému zhoršení postavení lékáren a zhoršení dostupnosti léčiv pro občany zejména v regionech. Sjezd vyzývá ministerstvo zdravotnictví a SÚKL, aby začaly kritickou situaci českého lékárenství s lékárníky řešit. Zásadním požadavkem všech lékárníků je zajištění dostupnosti léků pro české pacienty a adekvátní odměňování lékárenské péče.

Česká lékárnická komora, lékárnická sdružení a spolky představují konkrétní požadavky lékárníků směrem k ministerstvu zdravotnictví, které by měly přispět k opětovnému zajištění adekvátní a dostupné lékárenské péče pro všechny občany v České republice. Lékárníci poskytují pacientům velmi širokou péči, počínaje zajišťováním léků pacientům a poradenstvím v oblasti samoléčby, přes služby týkající se prevence až po osvětovou činnost. Pro fungování zdravotnictví je proto rovnoměrná síť lékáren nezpochybnitelným přínosem a je v zájmu našeho státu, aby tento model fungoval.

Emergenční model není řešením ani pro pacienty ani pro lékárníky

Receptem lékárníků na zajištění léků pro české pacienty je dodržování platného zákona o léčivech a důsledné vymáhání zákonné povinnosti distributorů dodat lék do lékárny do dvou pracovních dnů. Aktuálně projednávaný emergenční model není dle lékárníků řešení. Pacienty by nutil ke dvojí návštěvě lékárny a lékárnu zatížil nadbytečnou administrativou. „Vzhledem k tomu, že se podle ČLnK reexportní činnost významně podílí na trvale se opakujících výpadcích léků v českých lékárnách, vyzval proběhlý sjezd delegátů ČLnK zákonodárce, aby do zákona o léčivech doplnili povinnost SÚKL zveřejňovat seznam reexportérů a jimi reexportovaných léků včetně jejich množství,“ představuje jeden z kroků ke zlepšení dostupnosti léků pro české pacienty PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Stát nesmí dovolit monopolizaci českého lékárenství

Dle lékárníků ztrácí současný model DTP, (Direct To Pharmacy, distribuce přes jediného, monopolního distributora) smysl a měl by být co nejdříve zrušen. Tento model totiž léčivé přípravky pacientům nezajistí a pouze ohromně komplikuje a prodražuje práci lékárníků. „O tom, ve které lékárně dostane pacient svůj lék, dnes rozhoduje výrobce nebo distributor. Distributor si navíc může na lék dát nepřiměřeně vysokou přirážku a lékárně tak u některých léků zůstává na financování svého provozu nicotná částka. Jsme jedinou zemí v Evropě, ve které jsou lékárny zcela závislé na rozmarech výrobců a distribučních firem. Navíc zde vznikají a stále sílí vertikální řetězce (majetkově propojené lékárny s distribucí), které jsou v řadě zemí zakázané. A to by se mělo rozhodně změnit,“ varuje před monopolizací českého lékárenství PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., místopředseda Grémia majitelů lékáren.

Ministerstvo nesmí být ovlivňováno lobbistickými aktivitami

Obchodní zájmy jakéhokoli subjektu nemohou mít na ministerstvu zdravotnictví přednost před zdravím občanů a zajištěním zdravotní péče o pacienty. V souvislosti s děním v posledních měsících to řešil i sjezd delegátů ČLnK. „Sjezd vyzývá ministra zdravotnictví k vyřešení střetu zájmů náměstka Mgr. Filipa Vrubela, který preferuje zájmy monopolní distribuce. Od ledna do května jsme vedli na ministerstvu zdravotnictví celou řadu jednání a žádali o zřízení transparentní pracovní skupiny, složené z odborníků – lékárníků z praxe. Předložili jsme dvě právní odborná stanoviska, že současný zákon o dodávkách léků je vymahatelný. Nebyla připuštěna žádná věcná diskuze. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 vystupoval pan náměstek Filip Vrubel z pozice lobbisty a podporoval změny, které obhajuje nyní z pozice náměstka, spatřujeme zde opravdu vážný problém. Navíc jeho vystupování proti koordinátorovi lékárenského segmentu Mgr. Markovi Hampelovi v rámci Dohodovacího řízení bylo manipulativní a neprofesionální. Ještě v květnu tvrdil, že nedodávky léků jsou pouze dílčím problémem, přestože byl informován již o stovkách ohrožených pacientů v našich lékárnách,“ uvádí k situaci Mgr. Aleš Nedopil, předseda spolku Vaši Lékárníci CZ.

Lékárny jsou nezastupitelné. Jejich síť musí být rovnoměrná a stabilní

Lékárny mají pevné místo v systému zdravotní péče po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Především v malých obcích je poskytována lékárenská péče i mimo ordinační dobu praktických lékařů a je tedy pro pacienta prvním místem kontaktu se zdravotníkem. Dle průzkumu ČLnK řeší lidé až 50 % všech menších zdravotních potíží právě s lékárníkem, přičemž v tomto případě nečerpají státní prostředky. Přesto jen za poslední tři roky zaniklo 53 jedinečných lékáren a výdejen, které byly v dané obci jediné a obyvatelé těchto i okolních spádových obcí musí do jiné lékárny dojíždět. Tyto lékárny zanikly převážně z ekonomických důvodů. Nové lékárny sice také vznikají, většinou však ve velkých městech, kde jich je dostatek. Proto je potřeba stanovit i pravidla pro vznik nových lékáren. “Pro fungování zdravotnictví je rovnoměrná síť lékáren přínosem a mělo by být v zájmu státu, aby tento model fungoval. Nehledě na to, že když nebude v obci lékárna, pacienti budou rovnou navštěvovat lékaře a to i specialisty, což systém ještě více zatíží a samozřejmě značně prodraží.“ upozorňuje PharmDr. Jarmila Skopová, předsedkyně Poskytovatelů lékárenské péče z. s.

Mladé lékárníky s mnoha vědomostmi, nabytými během vysokoškolského studia, které by rádi předali svým pacientům, současná situace v lékárenství trápí také. “Místo abychom se svými pacienty probírali, jak a proč mají lék užívat, čemu se vyvarovat, či jinak zvyšovali jejich důvěru v léčbu, vysvětlujeme jim rozdílnou výši doplatku od jejich minulé návštěvy. Ještě horší situace zažíváme, když musíme pacientovi sdělit, že lék není k dispozici a že za tuto situaci nejsme odpovědní my,” vyjadřuje se PharmDr. Aleš Novosád, předseda sdružení Mladí lékárníci z. s.

Je nutné přejít od slibů k činům

Reforma, která odvrátí krizi českého lékárenství, proběhne za předpokladu legislativních změn, z nichž některé musí být provedeny už pro příští rok. Těmi jsou zavedení výkonu ověřování léčivých přípravků a valorizace taxy laborum. „Ohledně změn panuje mezi lékárníky a ministrem shoda, nyní je třeba přejít od slibů k činům a novelizovat základní zdravotnické normy – zákon o léčivech a zákon o zdravotních službách,“ uzavírá PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.