Evropská komise schválila rozšíření použití přípravku Opdivo (nivolumab) na dříve léčený metastatický nemalobuněčný adenokarcinom plic

Autor: redakce | Zpravodaj | 1. 5. 2016

Praha 2. května 2016 – Evropská komise schválila dne 6. dubna 2016 monoterapii přípravkem Opdivo (nivolumab), společnosti Bristol-Myers Squibb, pro lokálně pokročilý nebo metastatický nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) u dospělých po předchozí léčbě.

 

Opdivo je jediný schválený PD-1 inhibitor, který prokazuje lepší celkové přežití (OS) na podkladě dvou samostatných studiích fáze 3 u dříve léčených pacientů s metastatickým NSCLC: studie spinocelulárního NSCLC (CheckMate-017) a studie nemalobuněčného adenokarcinomu plic (CheckMate-057). Spolu tyto studie potvrzují benefit přípravku Opdivo pro pacienty s dříve léčeným metastatickým NSCLC, bez ohledu na expresi PD-L1. Toto schválení umožňuje rozšířený marketing přípravku Opdivo u již léčeného metastatického NSCLC ve všech 28 členských státech Evropské unie.

 

Emmanuel Blin, senior viceprezident společnosti Bristol-Myers Squibb k tomu poznamenal: „Cílem společnosti Bristol-Myers Squibb je pomoci zlepšit výsledky přežití pro pacienty s těžko léčitelným karcinomem, jako je pokročilý nemalobuněčný karcinom plic. Schválení Evropské komise ukazuje na naše úsilí přispět naším výzkumem v imunoonkologii k dlouhodobému přežití širšího spektra pacientů s karcinomem plic v Evropě. Opdivo je jediný PD-1 inhibitor schválený v Evropě, který prokázal ve dvou samostatných studiích fáze 3 významný přínos v přežití u těchto pacientů a nabízí tak velmi žádané nové možnosti léčby pacientům bojujícím s touto nemocí.“

 

Toto schválení je podloženo výsledky studie fáze 3 CheckMate-057, které byly publikovány v The New England Journal of Medicine. Ve studii CheckMate-057 byl přípravek Opdivo hodnocen u pacientů s metastatickým nemalobuněčným adenokarcinomem plic ve srovnání s docetaxelem a zahrnoval pacienty bez ohledu na expresi PD-L1. Přípravek Opdivo prokázal lepší OS ve srovnání s docetaxelem, se snížením rizika úmrtí o 27 % (HR: 0,73 [95 % CI: 0,59-0,89; p=0,0015]) při jednoleté míře přežití 51 % u přípravku Opdivo (95 % CI: 44,6-56,1) oproti 39 % u docetaxelu (95 % CI: 33,3-44,6). U přípravku Opdivo není požadováno testování biomarkerů na expresi PD-L1. Souhrn údajů o přípravku (SmPC) uvádí, že by lékaři měli před zahájením léčby u pacientů s horší prognózou a nebo agresivní nemocí mít na paměti opožděný nástup účinku přípravku Opdivo. U nemlalobuněčného adenokarcinomu plic byl pozorován vyšší počet úmrtí během prvních tří měsíců léčby přípravkem Opdivo ve srovnání s docetaxelem. Faktory spojené s předčasnými úmrtími byly horší prognóza a nebo agresivnější onemocnění v kombinaci s nízkou nebo žádnou expresí PD-L1 na buňkách tumoru.

 

Dr. Luis Paz-Ares z výzkumného týmu Univerzitní nemocnice Doce de Octubre v Madridu k tomu dodává: „Toto schválení rozšiřuje dostupnost přípravku Opdivo jako léčebné volby pro širší spektrum pacientů s karcinomem plic – již léčeným metastatickým dlaždicobuněčným NSCLC a nyní také nemalobuněčným adenokarcinomem plic – což představuje většinu diagnostikovaných případů rakoviny plic. Lékaři mohou nabízet léčbu přípravkem Opdivo, který je jediným schváleným PD-1 inhibitorem prokazujícím výhodu v přežití oproti standardní léčbě bez ohledu na expresi PD-L1, vhodným pacientům, kteří užívali chemoterapii, aniž by bylo třeba nejdříve provést testy biomarkerů k určení exprese PD-L1. Tento souhlas je významnou zprávou pro pacienty potřebující nové léčebné možnosti a pro jejich rodiny.”

 

Kontakt pro média: Jana Běhalová, jana.behalova@mhw.cz, +420 734 875 400

 

 

Studie Check Mate-057

CheckMate-057 je otevřená, randomizovaná studie fáze 3, která hodnotila přípravek Opdivo oproti docetaxelu u pacientů s metastatickým nemalobuněčným adenokarcinomem plic (NSCLC), s celkovým přežitím (OS) jako primárním cílem. Jako sekundární cíl byla hodnocena objektivní míra léčebné odpovědi (ORR) a přežití bez progrese (PFS). Tato studie zahrnovala pacienty bez ohledu na úroveň exprese PD-L1. Ve studii byli pacienti randomizováni k užívání přípravku Opdivo (3 mg/kg, podávaný intravenózně každé dva týdny) ve srovnání s docetaxelem (75 mg/m2, podávaný intravenózně každé tři týdny). Předem specifikovaná průběžná analýza byla provedena poté, co bylo zaznamenáno 413 případů (93% z plánovaného počtu případů pro konečnou analýzu).

Přípravek Opdivo prokázal lepší OS u již léčeného metastatického nemalobuněčného adenokarcinomu plic ve srovnání s docetaxelem, se snížením rizika úmrtí o 27 % (HR: 0,73 [95% CI: 0,59-0,89; p=0,0015]) při jednoleté míře přežití 51 % pro Opdivo (95 % CI: 44,6-56,1) vs. 39 % pro docetaxel (95 % CI: 33,3-44,6). Medián OS byl 12,2 měsíců u pacientů užívajících Opdivo (95 % CI: 9,66-14,98) a 9,4 měsíců u docetaxelu (95 % CI: 8,0-10,68). ORR v ramenu s Opdivem byla 19 % (56/292; 4 úplné odpovědi, 52 částečných odpovědí; 95 % CI: 15-24) a 12 % v ramenu s docetaxelem (36/290; 1 úplná odpověď, 35 částečných odpovědí; 95 % CI: 9-17, p=0,0246). Pro pacienty užívající Opdivo byl medián trvání odpovědi 17,2 měsíců a pro docetaxel 5,6 měsíců. Medián PFS byl 2,3 měsíce pro Opdivo vs. 4,2 měsíce pro docetaxel (HR: 0,92 [95 % CI: 0,77-1,11, p=0,3932]).

Výsledky post-hoc výzkumné analýzy s mnoha proměnnými, provedené na podporu přípravy SmPC, naznačily, že pacienti léčení přípravkem Opdivo s horší prognózou a nebo agresivním onemocněním v kombinaci s nízkou nebo žádnou expresí PD-L1 na buňkách tumoru mohou mít větší riziko úmrtí během prvních tří měsíců (rameno Opdivo [59/292, 20,2 %] ve srovnání s ramenem docetaxel [44/290, 15,2 %]). V žádném ramenu nedošlo k předčasnému úmrtí kvůli toxicitě studijního přípravku.

Bezpečnostní profil přípravku Opdivo ve studii CheckMate-057 byl konzistentní s předchozími studiemi. Závažné nežádoucí účinky se vyskytly u 47 % pacientů užívajících Opdivo. V celkové pacientské populaci u nejméně 2 % pacientů užívajících Opdivo byly nejčastější závažné nežádoucí účinky zápal plic, plicní embolie, dyspnoe, pleurální výpotky a respirační selhání. Léčba přípravkem Opdivo byla pro nežádoucí účinky přerušena u 13 % pacientů a odložena u 29 % pacientů. Nejčastějšími nežádoucími účinky u pacientů léčených přípravkem Opdivo (hlášené u >20 % pacientů) byly únava (49 %), muskuloskeletální bolest (36 %), kašel (30 %), snížená chuť k jídlu (29 %) a zácpa (23 %).

Test PD-L1 IHC 28-8 PharmDx, který byl použit pro stanovení exprese PD-L1 ve studii CheckMate-057, je nyní v Evropě certifikován a může být použit k získání dodatečných informací pro lékaře. Pro zahájení léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým NSCLC přípravkem Opdivo není požadováno testování PD-L1.

 

Studie CheckMate-017

Studie CheckMate-017 je otevřená, randomizovaná klinická studie fáze 3, která hodnotila přípravek Opdivo 3mg/kg podávaný intravenózně po 60 minut každé dva týdny versus standardní léčbu docetaxelem v dávce 75 mg/m2 intravenózně podávaným každé tři týdny pacientům s pokročilým dlaždicobuněčným NSCLC, s progresí během nebo po jedné z předchozích chemoterapií na bázi platinového dubletu. Primárním cílem studie bylo OS, a sekundární cíle zahrnovaly PFS a ORR. Studie zařazovala pacienty bez ohledu na jejich status exprese PD-L1.

Výsledky studie CheckMate-017 prokázaly snížení rizika úmrtí o 41 % při jednoleté míře přežití 42 % pro Opdivo (42,1 % [95 % CI: 33,7, 50,3]) vs. 24 % (23,7 % [95 % CI: 16,9, 31,1]) pro docetaxel (HR 0,59 [96,8 % CI: 0,43, 0,81; p=0,0002]). Medián OS byl 9,2 měsíců pro Opdivo vs. 6 měsíců pro docetaxel. Přípravek Opdivo také prokázal konzistentní, statisticky významné a klinicky smysluplné zlepšení sekundárních cílů, ORR a PFS, oproti docetaxelu u pacientů s již léčeným pokročilým dlaždicobuněčným NSCLC. Benefit přežití byl pozorován bez ohledu na expresi PD-L1 na všech předem specifikovaných úrovních exprese (1 %, 5 % a 10 %). Bezpečnostní profil přípravku Opdivo ve studii CheckMate-017 byl konzistentní s předchozími studiemi. Výsledky studie CheckMate-017 byly publikovány v The New England Journal of Medicine a prezentovány na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) 2015.

 

Co je karcinom plic

Karcinom plic je celosvětově hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a podle Světové zdravotnické organizace má každoročně za následek více než 1,5 miliónů úmrtí. NSCLC je jedním z nejčastějších typů onemocnění a má na svědomí přibližně 85 % případů. Kolem 25 % až 30 % všech karcinomů plic je dlaždicobuněčný NSCLC, nemalobuněčný adenokarcinom plic zahrnuje přibližně 50 % až 65 % všech případů karcinomu plic. Míra přežití se liší podle stádia a typu nádorového onemocnění v okamžiku diagnózy. Celosvětově je pětiletá míra přežití u NSCLC stádia 1 mezi 47 % a 50 %; u stádia 4 NSCLC klesá pětiletá míra přežití na 2 %.

 

Co je přípravek Opdivo

Rakovinné buňky mohou využívat „regulační“ mechanismy, jak se ukrýt před imunitním systémem a chránit nádor před imunitní reakcí. Opdivo je infibitor imunitního checkpointu PD-1, který se váže na receptor checkpointu PD-1, exprimovaný na aktivovaných T-buňkách, blokuje vazbu PD-L1 a PD-L2, a zabraňuje tak inhibiční signalizaci cestou PD-1 na imunitní systém, včetně potlačení protinádorové imunitní reakce.

Bristol-Meyers Squibb stojí stojí v čele imunoonkologického výzkumu s potenciálem prodloužit celkové přežití pacientů s těžko léčitelnými nádorovými onemocněními. Tento vědecký výzkum slouží jako základna pro rozvojový program přípravku Opdivo, který zahrnuje celou řadu klinických studií fáze 3, hodnotících OS jako primární cíl u různých typů tumorů. Studie přípravku Opdivo také přispěly ke klinickému a vědeckému porozumění úlohy biomarkerů, a možnostem, jak mohou pacienti těžit z přípravku Opdivo přes různé úrovně exprese PD-L1. K dnešnímu dni do klinického výzkumného programu s přípravkem Opdivo vstoupilo více než 18 000 pacientů.

Opdivo je první inhibitor imunitních checkpointů PD-1, který byl v červenci 2014 schválen jako první na světě, a v současnosti je registrován ve více než 48 zemích včetně Spojených států, Japonska a Evropské unie.

V EU je přípravek Opdivo indikován v monoterapii k léčbě pokročilého neresekovatelného nebo metastatického melanomu, po předchozí chemoterapii k léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a po předchozí terapii k léčbě pokročilého karcinomu ledvin (RCC).

 

O společnosti Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb je globální biofarmaceutická společnosti, jejímž posláním je objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají pacientů zvítězit nad závažnou chorobou. Pro více informací o společnosti Bristol-Myers Squibb navštivte BMS.com nebo nás sledujte na LinkedIn, TwitterYouTube.