Výdaje za léky se čtyřnásobně zvýšily na pět miliard korun

Autor: redakce | Zpravodaj | 16. 2. 2016

Téměř čtyřnásobně, z 1,3 mld. Kč na 4,8 mld. Kč, se v průběhu let 2010 až 2015 zvýšily náklady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na léky, používané v superspecializovaných centrech (centra s tzv. zvláštní smlouvou).

Tento nárůst vysoce překračuje limity, určené úhradovými vyhláškami pro uvedené roky. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR hradí nákladné léky pro své klienty podle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Rozhodnutím SUKLu se stanoví výše a podmínky úhrady jednotlivých léků, tedy mimo jiné právě to, ve kterých typech zdravotnických zařízení a za jakých podmínek mohou být takové léky použity. Úhradová vyhláška pak určuje, jaký celkový nárůst nákladů mají pojišťovny na tyto léky vyčlenit.

Obvykle je nárůst nákladů omezen na cca 5 až 6 % ročně. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny však usilují o to, aby i při omezených zdrojích byla poskytnuta kvalitní léčba všem, u nichž vzniká oprávněný nárok a léčba je efektivní.

 

V letech 2010 až 2014 Česká republika procházela hospodářskou recesí, hrubý domácí produkt rostl minimálně a vybralo se méně z odvodů na zdravotní pojištění. I přesto náklady na vysoce specializovanou a nákladnou terapii takto významně rostly.

Na náklady sice měly vliv i daňové úpravy, kdy se v roce 2013 zvýšila sazba DPH na léky o 1 %, což navýšilo i náklady plátců. V roce 2013 bylo vydáno i nové cenové rozhodnutí, které měnilo cenová pásma a s tím spojené obchodní marže. V roce 2015 naopak došlo u léčivých přípravků ke snížení DPH (z 15 % na 10 %). Přesto však rok 2015 došlo k nárůstu nákladů o 7 %, reálný nárůst proto činí nejméně 12 % a po doúčtování zbylých výkonů z roku 2015, které ještě pokračuje, se tento nárůst ještě zvýší. Celkově za poslední 4 roky činí nominální nárůst nákladů průměrně přes 33 % ročně.

Stejný vývoj ukazuje počet hrazených přípravků, používaných v centrech se zvláštní smlouvou. Počet přípravků se každoročně zvyšuje. Za poslední čtyři roky průměrně o 22 % ročně, celkově je v tomto segmentu více než 4krát více přípravků než v roce 2010.

Největší podíl nákladů byl pojišťovnami uhrazen na přípravky onkologické, mezi které řadíme i přípravky fungující na bázi stimulace imunitního systému. V posledním roce byly náklady na tento segment dvojnásobné ve srovnání s další nejnákladnější skupinou léčiv. Následují přípravky na léčbu metabolických onemocnění, na léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Náklady na léčbu onkologických a imunologických onemocnění stoupají vlivem příchodu nových, nákladných léčiv, a prodlužováním doby setrvání na léčbě. Mají tak na celkovém růstu největší podíl.

Rychlé rozšiřování moderní léčby pomocí nových nákladných léčivých přípravků je dobrou zprávou pro pacienty-pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Do budoucna však vzniká otázka, jak dlouho bude takto vysoké tempo růstu nákladů udržitelné.

 

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
prezident
SZP ČR

Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Tel. 234 462 108, 103

E-mail : info@szpcr.cz

www.szpcr.cz