VFN v Praze získala evropskou dotaci na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

Autor: redakce | Zpravodaj | 2. 11. 2017

Praha, 3.11.2017 (VFN)

VFN v Praze zahájila v listopadu 2017 realizaci projektu „Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze“.

Pořizované vybavení odpovídá Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii dle Věstníku MZ ČR. Nákup zařízení je zcela nezbytný pro zachování vysoké úrovně standardů poskytované perinatologické péče.

Cílem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení perinatologického centra VFN v Praze a jeho prostřednictvím implementovat tzv. best practices do klinické praxe léčby těhotných pacientek a novorozeneckých pacientů.

Nejvýznamnější cílovou oblastí je péče o ženy s předčasným porodem, růstovou restrikcí plodu a péče o těhotné s přidruženými diagnózami (často chronickými chorobami) k těhotenství. Hlavním cílem naší péče je mimo jiné snížit riziko předčasného porodu a zpřesnit diagnostiku. Pořízení přístrojů výrazně přispěje ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o těhotné ženy a novorozence opírající se o nejmodernější poznatky vědy v oblastech gynekologie, porodnictví a neonatologie. Zároveň chceme posílit postavení VFN v Praze jakožto špičkového perinatologického pracoviště s mezinárodní prestiží, a to nejen v oblasti poskytování zdravotnické péče ale dále i v oblasti klinického výzkumu a vzdělávání.

Díky realizaci projektu bude umožněno převést do praxe nejmodernější poznatky vědy v oblastech gynekologie, porodnictví a neonatologie. Projekt přispěje i ke zvýšení kvality a produktivity práce celého vysoce specializovaného týmu zdravotníků včetně zjednodušení organizace práce a snížení nadbytečné zátěže ošetřujícího personálu z důvodu nedostatečné přístrojové techniky. Moderní přístrojové vybavení rozšíří a zefektivní současné možnosti diagnostiky a terapie pacientů, kteří mohou profitovat z intervenčních postupů s menšími nežádoucími účinky, a současně umožňuje snížení potřeby nebo minimálně významné zkrácení doby hospitalizace pacientů. Poskytování zdravotní péče napříč dotčenými cílovými skupinami bude zároveň zajištěno ekonomicky.


Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze patří mezi největší pracoviště v České republice a dlouhodobě určuje trendy v péči o těhotné a nezralé novorozence nejen v ČR.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

 


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

O projektu

http://www.vfn.cz/o-nemocnici/veda-a-vyzkum/granty-vfn/

Projekt Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze

 

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Rozpočet projektu: celkem 74 830 276 Kč, celková maximální výše prostředků z ERDF
52 465 000,00 Kč (74,95 % celkových způsobilých veřejných výdajů), celková maximální výše prostředků ze SR
9 261 000,00 Kč (13,23 % celkových způsobilých veřejných výdajů), povinné spolufinancování VFN ve výši 11,82% celkových způsobilých výdajů.

 

Garant projektu (pracoviště): Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465

 

 

Další kontakty na Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze

https://www.facebook.com/porodniceapolinaroficialnistranka/?notif_id=1509399694805682¬if_t=page_fan

https://business.facebook.com/VFNPraha/?business_id=425237177877787

http://www.apolinar.cz/