V Kardiocentru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze provedli třístou operaci pro chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH)

Autor: redakce | Zpravodaj | 5. 4. 2017

Praha, 6. dubna 2017
Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK byl úspěšně operován třístý pacient pro chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH). Jedná se o unikátní a složitý mnohahodinový výkon, jehož principem je odstranění usazených organizovaných krevních sraženin z plicních cév. Operace se provádí v mimotělním oběhu, který je nutno na klíčovou část operace dokonce zastavit. Poškození mozku v této části operace lze předejít hlubokým podchlazením pacienta na hodnoty kolem 17 °C.

Program chirurgické léčby CTEPH byl ve VFN zahájen v září 2004. Pracoviště jako jediné soustředí komplexní a centralizovanou péči o tyto nemocné z celé ČR a také ze Slovenska, odkud byli pacienti dříve odesíláni do Vídně. Výsledky léčby a počty operací pro CTEPH se Kardiocentrum VFN řadí mezi přední světová centra. Na diagnostice, perioperační a pooperační péči se podílejí lékaři celého Kardiocentra, ale všech dosud 300 uskutečněných výkonů bylo provedeno jedním chirurgem, prof. MUDr. Jaroslavem Lindnerem, CSc. „Pětileté přežívání po výkonu je 82 % pacientů, což významně kontrastuje s přežíváním nemocných s touto diagnózou před dostupností chirurgické léčby. Tehdy
5 let přežívalo pouze zhruba 10 % pacientů,“
zdůrazňuje prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Za hypertenzi se považuje zvýšení středního tlaku v plicnici nad 25 mmHg. Syndrom plicní hypertenze zahrnuje řadu stavů od prostého přenosu zvýšených tlaků v levém srdci až po komplikovaná primární onemocnění plicních cév. CTEPH je chronickým důsledkem akutní plicní embolie. „Plicní embolie, někdy opakovaná, vede u 2-4 % nemocných k postupnému uzavírání plicního řečiště, vzestupu tlaku v plicní tepně (plicní hypertenze) a bez léčby k selhání pravé komory srdeční,“ vysvětluje prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. Léčebnou metodou volby u CTEPH je v případě dostupné obstrukce plicních tepen chirurgický výkon spočívající v odstranění organizovaných trombů (plicní endarterektomie). „U nemocných pro periferní postižení nebo pro významná přidružená onemocnění nevhodných k chirurgické intervenci je indikována především doživotní antikoagulační léčba, u části z nich specifická léčba riociguatem nebo angioplastika plicnice,“ dodává Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze a 1. LF UK.

Centrum pro plicní hypertenzi ve VFN, které je součástí Kardiocentra VFN, se vedle diagnostiky a léčby CTEPH věnuje pacientům i s ostatními typy chronické plicní hypertenze, zejména plicní arteriální hypertenzí (PAH). V České republice je největším centrem zabývajícím se touto problematikou.

 

Pro další informace:

Filip Brož, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: filip.broz@vfn.cz, tel.: 607 082 521

Regina Rothová, AMI Communications, e-mail: regina.rothova@amic.cz, tel.: 724 012 629

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

www.lf1.cuni.cz

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) je v současnosti nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.

 

O Komplexním kardiovaskulárním centru VFN (KKVC VFN)

www.kkvc.cz

KKVC VFN patří k největším centrům v ČR jak počtem pacientů, kteří KKVC VFN projdou, tak počtem kvalifikovaného personálu i množstvím a kvalitou přístrojového vybavení. Poskytuje diagnostickou i léčebnou péči pacientům s onemocněním srdce a cév na nejvyšší úrovni a v celém spektru (kromě transplantací srdce).

Ke klíčovým diagnostickým a léčebným programům KKVC VFN patří srdeční selhání a mechanická srdeční podpora, která se zavádí jak u dospělých pacientů, tak u novorozenců a malých dětí (jediné pracoviště v ČR), plicní hypertenze, včetně chirurgické léčby (jediné pracoviště v ČR), kardiomyopatie, myokarditidy a metabolické choroby srdeční, systémová hypertenze, chlopňové vady a angiologie (neinvazivní i invazivní). Páteřními klinikami KKVC VFN jsou II. interní klinika kardiologie a angiologie a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie. Pracoviště KKVC VFN působí i jako detašované pracoviště v působnosti jiných klinik, například na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, III. interní klinice, v Centru preventivní kardiologie a řadě dalších. Komplexní kardiovaskulární centrum VFN bylo ustanoveno dne 18. prosince 2009 na základě vyhlášení ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky ročník 2009, částka 9, ze dne 18. prosince 2009.