U Pardubic se sešli přední čeští onkologové

Praha, 19.4.2018 (Multiscan)

Ve dnech 12. a 13. dubna 2018 proběhl v Dříteči u Pardubic jeden z největších onkologických kongresů v České republice „Kontroverze v onkologii“. Jednalo se již o VIII. ročník, který tradičně do Pardubického kraje přivedl mnoho významných českých i zahraničních lékařů. O důležitosti akce vypovídá množství přítomných hostů i udělených záštit.

Kontroverze v onkologii již tradičně pořádá společnost Multiscan i pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (dále KOC), byla garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP, konala se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP.

„Jedná se o jednu z významných odborných onkologických konferencí, která si během prvních sedmi ročníků vybudovala významné postavení a řada účastníků se k nám ráda vrací,“ konstatuje MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., náměstkyně pro klinickou a radiační onkologii. Během dvoudenní konference vystoupilo celkem 24 předních odborníků z komplexních onkologických center nejen z České republiky ale i významní hosté ze zahraničí.

Slavnostního zahájení se zúčastnili JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic a prof. MUDr. Josef Fusek, Dr.Sc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, za VZP ředitel její regionální pobočky Hradec Králové a Pardubice Ing. Michal Provazník, za pacientské organizace předsedkyně Klubu onkologicky nemocných Pardubice paní Alena Nováková, dále byl přítomen i generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. MUDr. Tomáš Gottvald a radní Pardubického kraje pro zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr. V úvodu řada členů čestného předsednictva vzpomínala na ředitele společnosti Multiscan MUDr. Jana Caltu, od jehož úmrtí uplynul více než jeden rok a který se významnou měrou zasloužil o vybudování moderní onkologie v Pardubicích.

Čestné předsednictvo kongresu Kontroverze v onkologii. (Zleva JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. MUDr. Tomáš Gottvald,  Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic, ředitelka Pardbické nemocnice MUDr. Štěpánka Fraňková, prof. MUDr. Josef Fusek, Dr.Sc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. za Českou onkologickou společnost, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D za Spoečnost radiační onkologie, biologie a fyziky, za VZP ředitel její regionální pobočky Hradec Králové a Pardubice Ing. Michal Provazník, Ing. Pavel Pivrnec, ředitel Multiscanu, Ing. Sotirios Zavalianis, majitel Multiscanu a doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.)
 

Letošní „kontroverze“ byly věnovány terapeutickým postupům v léčbě karcinomu prsu, nádorům trávícího traktu, budoucnosti imunoterapie, sledování pacientů po léčbě a otázkám souvisejícím s moderními technikami radioterapie nádorových onemocnění, o výhodách a nevýhodách protonové léčby.

„Ve čtvrtek nám sdělili své zkušenosti s léčbou radioterapií onkologických i neonkologických onemocnění zahraniční účastníci MUDr. Zuzana Lovasová z onkologické kliniky ve Västeräs (Švédsko) a doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. z Newcastle upon Tyne Hospitals (Velká Británie),“ uvádí doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., přednosta KOC Pardubického kraje, který byl také odborným garantem této konference. Velmi zajímavou přednáškou o první psychologické pomoci pro onkology zakončil první den doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., který působí na psychiatrické klinice 1.LF UK a University New York in Prague.

MUDr. Zuzana Lovasová z onkologické kliniky ve Västeräs (Švédsko)

Doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. z Newcastle upon Tyne Hospitals (Velká Británie)

V pátek vystoupila se svojí přednáškou velká hvězda naší konference prof. Dr.med. Nadia Harbeck, Ph.D. z Univerzitní nemocnice v Mnichově (Německo), zabývala se endokrinní léčbou metastatického karcinomu prsu. Další blok byl věnován přednáškám hlavně o koncepci onkologické péče v České republice, svá sdělení přednesli ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., která představila vznik dvou Národních onkologických center v Praze a v Brně. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. upozornil na zvyšující se počet nádorových onemocnění, ale i významné úspěchy České republiky v boji s nádory prsu a prostaty, ale bohužel i na klesající počty zdravotnického personálu, který se má o tyto nemocné postarat.

„Z následující diskuze však vyplynulo, že plánované navýšení peněz pro lékařské fakulty a s tím související navyšování počtu studentů, budoucích lékařů, je dostatečné,” dodává MUDr. Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Onkologického centra Multiscan.

Konference zahrnovala pět odborných tématických bloků. Celkový počet účastníků byl více než 200 onkologů, chirurgů, urologů a dalších odborností. Na závěr prvního dne konference při společenském večeru vystoupila populární hudební skupina Buty.

Již nyní začala příprava IX. ročníku tohoto odborného sympózia, které se bude konat v květnu 2018.