Senioři se stále častěji rozvádějí. Důvodem je aktivní životní styl, špatné vztahy s rodinou i změna postavení žen

Brno, 3. dubna 2018 (Senior Safe)

Seniorů, kteří se odhodlají k rozvodu manželství, přibývá. Dle údajů Českého statistického úřadu se za čtyři roky zvýšil počet rozvedených osob nad 60 let o 15 %. Důvodem častějších rozvodů je změna životního stylu seniorů, větší informovanost i narůstající emancipace žen. Poklidnost rozvodových stání často narušují spory o majetek.

Nárůst počtu rozvodů osob starších padesáti let je dle National Center for Family and Marriage Research fungující v rámci Bowling Green State University v Ohiu od roku 1990 více než dvojnásobný. Také v tuzemsku počet rozvedených seniorů stále stoupá. Dle údajů Českého statistického úřadu dospělo v roce 2016 k rozvodu 2 633 osob starších 60 let, což je zhruba o 15 % více než v roce 2012. Nejpočetnější skupinu rozvedených lidí tak sice i nadále tvoří osoby ve středním věku 35 až 44 let, osoby starší 55 let však v roce 2016 tvořili již pětinu všech rozvedených. Vzhledem k postupnému stárnutí populace lze navíc dle odborníků nárůst rozvodů u starších lidí očekávat.

Důvodů k vyšší rozvodovosti vidí experti na práci se seniory hned několik. „Jedním z hlavních faktorů je měnící se životní styl seniorů. Ti jsou dnes aktivní, rádi si užívají života, věnují se svým koníčkům a přátelům. V manželství, které je v těchto aktivitách brzdí, tak často nechtějí setrvat,“ vysvětluje Vojtěch Šmarda ze společnosti Senior Safe, celostátní české služby pro lidi nad 50 let. Senioři se též stále častěji nebojí o problémech ve vztazích mluvit s odborníky. „Pozorujeme stále větší zájem o naše služby ze strany starších lidí, důvodem je především větší informovanost o službách. Dnešní senioři mají totiž častěji přístup k internetu a umějí ho dobře ovládat,“ doplňuje Olga Hinková, ředitelka Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina.

Dalším vysvětlením zvyšujícího se počtu rozvodů u seniorů může být fakt, že velká část lidí staršího věku žije již ve druhém nebo několikátém svazku. National Center for Family and Marriage Research totiž uvádí, že pravděpodobnost rozvodu je u těchto párů až 2,5krát vyšší. Sezdané páry se často potýkají s neporozuměním v rámci nově vzniklých rodin nebo finančními problémy. Nezisková organizace AARP však upozorňuje také na vliv postupné změny postavení a role žen. Právě díky zvyšující se emancipaci žen jsou to právě ony, kdo častěji žádost o rozvod podá. Ženy jsou dle AARP iniciátorkami formálního ukončení manželství v 60 % případů.

Mezi hlavními příčinami rozvodu seniorů vyjmenovávají odborníci především odcizení, komunikační problémy, ale i ztrátu zájmu o sexuální oblast. „Roli hraje bezpochyby i to, že ve svazku starších osob již nežijí děti, kvůli kterým mnohdy manželé jinak zůstávají spolu,“ říká Tomáš Kunc ze společnosti Senior Safe. „Důvodem pro podání návrhu na rozvod manželství však většinou nebývá samotný rozvrat manželství, ale například majetkové spory či obava z vytváření dluhů, které by spadaly do společného jmění manželů,“ dodává advokát Michal Hon. Samotné rozvody seniorů jsou pak dle něj díky absenci rozhodování o péči o nezletilé dítě klidnější, rozvádějící manželé se ale často nejsou schopni dohodnout a rozvody probíhají v takzvaném sporném režimu. „Je to dáno tím, že u těchto rozvodů často jedna ze stran s rozvodem nesouhlasí a chce manželství zachovat alespoň formálně, anebo není možné dosáhnout dohody ohledně vypořádání společného jmění manželů,“ vysvětluje Hon.

 


O společnosti Senior Safe

Telefonická asistenční služba Senior Safe je svým zaměřením unikátní. Společnost založili mladí lidé nespokojení s prostředím a současnou situací seniorů v České republice s cílem přinést občanům starším padesáti let, kteří jsou často terčem násilí, podvodů a nekalých praktik obchodníků, bezpečnost, kvalitní služby, jednoduchost, pohodlí a dostatek informací. Každý člen společnosti Senior Safe obdrží informační brožurku a kartu, díky které může v případě potřeby využít služby asistenční linky. Operátor na lince ihned vyhodnotí požadavky volajícího a následně seniorovi poradí, vyhledá potřebné informace nebo zprostředkuje dodavatele konkrétní služby. Společnost, která je držitelem ochranné známky, v současné době spolupracuje s osvědčenými dodavateli z různých oborů. Seniorům se snaží zprostředkovat seriózní a slušné jednání řemeslníků i odborné právní či finanční poradenství.

O Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina.

Pracoviště Jihlava zahájilo svoji činnost v září roku 1982, a to jako Předmanželská a manželská poradna. Od 1.ledna 1992 získalo právní subjektivitu a přejmenovalo se na Psychocentrum Jihlava – manželská a rodinná poradna. Od ledna 2004 se stalo organizačním, ekonomickým a metodickým centrem krajského zařízení sociálních služeb Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o. Od 1. ledna 2007 bylo v rámci Psychocentra zřízeno Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Klienti mohou v zařízení řešit své osobní a vztahové problémy, ale i párovou, rodinnou a sociální problematiku.