Průzkum ČSAT: Téměř polovina Čechů nezná svou hladinu cholesterolu a hazarduje tak se zdravím

Autor: redakce | Zpravodaj | 21. 3. 2016

Praha, 22. března 2016 – Češi stále podceňují důležitost primární prevence a o svou hladinu cholesterolu v krvi se příliš nezajímají. Jak vyplývá z březnového průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou společnost pro aterosklerózu (ČSAT), téměř polovina populace České republiky (42 %) svůj cholesterol vůbec nesleduje. Třetina Čechů (32 %) pak nevěří, že hladinu cholesterolu lze ovlivnit. Přesto si 85 % dotázaných uvědomuje, že vysoká hladina cholesterolu je nebezpečná. V porovnání se západoevropskými zeměmi mají ale Češi ve svém postoji k hladině cholesterolu ještě značné rezervy.

Vysoký cholesterol je v české populaci poměrně rozšířený. Alarmující ovšem je, že více než 42 % Čechů svou hladinu cholesterolu v krvi nezná a nezajímá se o ni. V porovnání se západoevropskými zeměmi je to o téměř 11 % více. Vysoké hodnoty cholesterolu v krvi přitom napomáhají rozvoji aterosklerózy neboli kornatění tepen, které vede ke kardiovaskulárním onemocněním. Riziko pokročilé aterosklerózy se zvyšuje s přibývajícím věkem – ženy bývají více ohroženy po 55. roce života a po přechodu, zatímco muži již po 45. roce.

 

Češi i Západoevropané se vyšší hladiny cholesterolu bojí

Česká populace si je nebezpečnosti zvýšené hladiny cholesterolu vědoma – s tím, že představuje větší či menší riziko souhlasí 85 % Čechů. Zde se shodujeme s obyvateli západní Evropy – 84 % z nich věří, že vysoké hladiny LDL cholesterolu bychom se měli obávat. Kardiovaskulární onemocnění jsou přitom hlavní příčinou úmrtí v Evropě i u nás, a ačkoli je patrný klesající trend, stále stojí za 4 miliony úmrtí ročně. Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění se liší regionálně a Česká republika se počtem blíží spíše východní Evropě, kde je mortalita vyšší. „Ve většině zemí západní Evropy se dlouhodobě daří udržet úmrtnost na oběhová onemocnění na nižší úrovni než u nás. Jedním z faktorů, který k tomuto nepříznivému trendu přispívá, může být i neuspokojivá kontrola vysoké hladiny cholesterolu,“ upozorňuje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře zaměřené na léčbu vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Zajímavá data z dotazníku STEM/MARK:

 • Téměř 32 % dotázaných nevěří, že lze hladinu cholesterolu ovlivnit.
 • Více než 46 % Čechů uvedlo, že má svůj cholesterol v normě.
 • Každý pátý Čech naopak ví, že má svou hladinu cholesterolu v krvi zvýšenou.
 • Znalost hladiny cholesterolu stoupá s věkem respondenta a také s jeho vzděláním.
 • Každý desátý Čech je ale toho názoru, že zvýšená hladina cholesterolu nepředstavuje žádné nebo jenom malé riziko.

Zdroj: „Cholesterol 2016“, STEM/MARK, 3/3/2016

 

Třetina Čechů stále nevěří, že hladinu cholesterolu v krvi lze ovlivnit

Výsledky dotazníku také ukázaly, že cholesterol v krvi si nechá měřit 57 % Čechů, z toho minimálně jednou ročně 31 % z nich. „Jedná se o poměrně vysoké procento, ale stále je zde velký prostor pro zlepšení. Lidé by si měli nechat měřit cholesterol pravidelně a současně se přizpůsobit radám lékaře,“ vysvětluje prof. MUDr. Richard Češka, CSc. FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti (ČIS) a vedoucí Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. I když třetina české populace (téměř 32 %) nevěří, že je možné hladinu cholesterolu snížit, větší část Čechů (68 %) uvedla správně opak. Nejčastěji (v 90 %) se respondenti shodují, že na snížení hladiny cholesterolu v krvi má vliv změna stravovacích návyků. Na pozitivním efektu zvýšení množství pohybu se shoduje 80 % populace. Například zanechání kouření ale vnímá jako důležitý faktor pro snížení hladiny cholesterolu pouze 51 % Čechů.

Zajímavá data z výzkumu EUROSTAT:

 • 9 z 10 Západoevropanů si myslí, že je důležité znát své hladiny cholesterolu.
 • Téměř 90 % západoevropské populace věří, že je třeba pro snižování cholesterolu dělat více.
 • Téměř třetina obyvatel západní Evropy neměla nikdy změřenu hladinu cholesterolu v krvi.

Zdroj: „Think Again About Cholesterol“, Eurostat, 28/8/2015

 

Současná medicína v léčbě vysoké hladiny cholesterolu výrazně pokročila

Je zajímavé, že používání léků pro snižování cholesterolu v krvi věří jen 72 % Čechů a 18 % respondentů má dokonce pochyby o jejich účinnosti. „Přitom u nejvíce používaných léků na snížení cholesterolu, statinů, máme v oblasti medicíny zřejmě vůbec nejkvalitnější data o jejich prospěšnosti při prevenci srdečně-cévních příhod,“ uvádí doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM. „Vedle statinů je v České republice k dispozici i tzv. kombinační terapie vyznačující se velmi dobrou snášenlivostí, která poskytuje rychlé dosažení cílových hodnot cholesterolu,“ doplňuje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. „Navíc v loňském roce byly pro léčbu vysokého cholesterolu schváleny nové léky, které dokáží jeho hladinu snížit ještě účinněji než ty dosud dostupné. Podávají se podkožně jednou za dva až čtyři týdny a nebyly u nich popsány závažné vedlejší účinky. Z předchozích studií máme navíc velice dobrou zkušenost při jejich podávání samotnými pacienty. To přináší ohromnou příležitost, jak dále prospět vysoce rizikovým osobám, u kterých ani statiny nestačí či jimi nejsou tolerovány,“ říká doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Dotazník STEM/MARK v číslech:

 • Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK.
 • Terénní sběr dat probíhal od 26. 2. do 3. 3. 2016.
 • Dotazník byl zaměřen na populaci České republiky ve věku od 15 do 59 let.
 • Dotazníku se zúčastnilo 507 respondentů.

 

 

Kontakt pro média:

Tomáš Kaplan

AMI Communications

E-mail: tomas.kaplan@amic.cz

Tel: +420 724 012 616

 

O České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT)

 • SAT sdružuje lékaře specializující se na problematiku léčby vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Pravidelně pořádá odborné konference a semináře, podílí se na tvorbě doporučených léčebných postupů a organizuje tiskové konference. Její členové jsou v kontaktu s mezinárodní vědeckou komunitou a publikují v specializující se na časnou detekci osob s familiární hypercholesterolémií, úzce spolupracuje s pacientskou organizací Diagnóza FH, v odborných časopisech i v médiích pro laickou veřejnost. ČSAT zaštiťuje a podporuje projekt MedPed za FH.
 • Více na www.athero.cz

 

O Diagnóze FH

 • Diagnóza FH, z.s. podporuje pacienty s familiární hypercholesterolémií (FH) a její aktivity spočívají především v individuální edukaci a poradenství, v organizování regionálních seminářů zaměřených na výživu, pohyb a léčbu FH. S lékaři spolupracuje na osvětě o rizicích vysokého cholesterolu a šíří informace o hrozbách FH.
 • Více informací na www.diagnozafh.cz