Při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa® bylo pozorováno méně závažných krvácení než u warfarinu u pacientů s fibrilací síní podstupujících katetrizační ablaci

Autor: redakce | Zpravodaj | 1. 6. 2017
 • Během klinické studie RE-CIRCUIT® bylo pozorováno méně závažných krvácení a závažných nežádoucích účinků při nepřerušované léčbě přípravkem Pradaxa® než u nepřerušované léčby warfarinem1,2

 • Pacienti zařazeni do studie se svými charakteristikami shodovali s  pacienty, kteří katetrizační ablaci podstupují v běžné klinické praxi a poskytli tak ošetřujícím lékařům vysoce relevantní informace1,2

 • Data byla prezentovaná na kongrese ACC 2017 a zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine (NEJM)1,2

Ingelheim (Německo), 2.6.2017 (Boehringer Ingelheim) – Důležitá nová data ze studie RE-CIRCUIT® ukazují na lepší bezpečnostní profil přípravku Pradaxa® (dabigatran-etexilát) ve srovnání s přípravkem warfarin u pacientů s fibrilací síní (FS) podstupujících katetrizační ablaci (KA). Pacienti s FS, kteří podstoupili KA a zároveň nepřerušovanou léčbu přípravkem Pradaxa® vykazovali méně závažných krvácení a nižší počet závažných nežádoucích účinků ve srovnání s těmi pacienty, kteří byli nepřerušovaně léčeni warfarinem. Výsledky byly prezentovány v rámci 66. výročního zasedání Americké kardiologické společnosti American College of Cardiology ve Washingtonu. Data byla zároveň zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine.1,2

Výsledky klinické studie RE-CIRCUIT® ukázaly, že nepřerušovaná léčba přípravkem Pradaxa® významně snížila riziko závažných krvácení ve srovnání s nepřerušovanou léčbou warfarinem. Absolutní riziko pokleslo o 5,3 % v případě primárního cílového ukazatele – závažná krvácení se vyskytla u 5 z 317 pacientů léčených přípravkem Pradaxa® oproti 22 z 318 užívajících warfarin (77,2% pokles relativního rizika). Byl pozorován srovnatelný výskyt nezávažných krvácení u přípravku Pradaxa® ve srovnání s warfarinem (59 z 317 oproti 54 z 318). U pacientů užívajících přípravek Pradaxa nebyla zaznamenána žádná tromboembolická událost, u warfarinu šlo o jeden případ. Studie RE-CIRCUIT® se účastnilo 635 pacientů s paroxysmální nebo perzistentní FS podstupující KA. Pacienti svými charakteristikami odpovídali pacientů podstupujících KA v běžné klinické praxi a byli tak pro ošetřující lékaře zdrojem nových relevantních informací.1,2

Tyto výsledky představují významné novinky pro lékařskou odbornou veřejnost,“ řekl profesor Hugh Calkins, předseda řídícího výboru klinické studie RE-CIRCUIT®, profesor kardiologie a  vedoucí lékař laboratoře pro elektrofyziologii a arytmologii v nemocnici Johns Hopkins Hospital v americkém Baltimoru. „Během ablačního zákroku jsou pacienti vystaveni potenciálním riziku závažných komplikací, včetně cévní mozkové příhody (CMP) nebo krvácení. Proto má antikoagulační léčba během ablačního zákroku zásadní význam. Během klinické studie RE-CIRCUIT bylo pozorováno, že nepřerušovaná antikoagulační léčba přípravkem dabigatran vykazovala významně nižší výskyt závažných krvácení než léčba warfarinem u pacientů s FS podstupujících KA.“

Každý rok se uskuteční vice než 200 tisíc ablačních zákroků u pacientů s FS3-5, která je nejčastější poruchou srdečního rytmu.6 Ablace je běžný zákrok při nepravidelné akci srdeční u pacientů s FS.7 Zákrok zahrnuje zavedení katétru žílou nebo tepnou tříslem nebo paží až do srdce a následně pomocí radiofrekvenční energie, extrémně vysokoteplotní nebo extrémně nízkoteplotní energie, zničení nebo izolace oblasti, která způsobuje nepravidelný srdeční rytmus.7 Katetrizační ablace je spojena jak s rizikem tromboembolické příhody, tak krvácení.8,9 Antikoagulační léčba před, během a po ablaci musí být velmi obezřetně řízena, aby došlo k minimalizaci těchto rizik.10,11 Klinická studie RE-CIRCUIT® tímto poskytla specifická data pro podobné klinické situace u přípravku Pradaxa® patřícího mezi nová perorální antikoagulancia (NOAC), který nespadá mezi antagonisty vitamin K.1,2

Přípravek Pradaxa® opět prokázal své bezpečnostní benefity ve srovnání s warfarinem,“ řekl profesor Jörg Kreuzer, viceprezident terapeutické kardiovaskulární divize oddělení medicíny společnosti Boehringer Ingelheim. „Pouze u jednoho pacienta užívajícího přípravek Pradaxa® byl nutný lékařský zásah kvůli závažnému krvácení oproti 11 pacientům, kteří užívali warfarin. A dokonce ani u tohoto jednoho případu nebylo nutné podat specifické antidotum pro okamžité zvrácení účinku přípravku Pradaxa®, ačkoli ji lékaři měli k dispozici.“

Klinická studie RE-CIRCUIT® je součástí inovativního programu v oblasti antikoagulační péče společnosti Boehringer Ingelheim. Společnost Boehringer Ingelheim uvedla na trh přípravek Pradaxa®, první NOAC pro snížení rizika CMP u pacientů s AF12,13, a následně v roce 2015 získala registraci pro přípravek idarucizumab (Praxbind®), první specifické antidotum pro použití v urgentních situacích ke zvrácení antikoagulačního účinku přípravku dabigatran-etexilát.14,15 Přípravek idarucizumab je široce dostupný ve vice než 7 500 nemocnicích po celém světě včetně USA, EU a Japonska.16

 

POZNÁMKY PRO EDITORY

O klinické studii RE-CIRCUIT®

Klinická studie RE-CIRCUIT® (Randomizované hodnocení přípravku dabigatran-etexilát ve srovnání s přípravkem warfarin u pacientů s ablací plicní žíly: vyhodnocení různých periprocedurálních antikoagulačních strategií) je prospektivní, randomizovaná, otevřená, multicentrická, aktivně kontrolovaná klinická studie se zaslepenými cílovými ukazateli. Do studie byli zahrnuti pacienti s paroxysmální nebo perzistentní nevalvulární FS, u kterých byla plánována katetrizační ablace a u kterých bylo vhodné podávat přípravek dabigatran-etexilát 150 mg dvakrát denně. Pacienti byli náhodně přiřazeni k léčbě přípravkem dabigatran-etexilát 150 mg dvakrát denně nebo přípravkem warfarin (cílové INR 2.0-3.0) v poměru 1:1. Léčba daným přípravkem u nich byla zachována po celou dobu trvání studie.1,2

Studie se účastnilo 704 pacientů ze 104 zdravotnických zařízení, přičemž 635 pacientů podstoupilo ablaci při nepřerušované antikoagulační léčbě. Před samotnou ablací bylo u všech pacientů provedeno zobrazení transezofageální echokardiografií za účelem zjištění, zda se v levé síni nenacházejí krevní sraženiny. Bezpečnost a účinnost antikoagulační terapie byla hodnocena během 3-4měsíční léčby a jedné následné kontrole sedm dnů po ukončení léčby.1,2

Primární cílový ukazatel klinické studie RE-CIRCUIT® byl sledovat výskyt závažného krvácení tak, jak je definováno Mezinárodní společností pro trombózu a hemostázu (ISTH), během ablačního zákroku a po dobu dvou měsíců od provedení ablace. Sekundárními cílovými ukazateli studie byly tromboembolické události (CMP, systémová embolie, tranzitorní ischemická ataka), nezávažná krvácení a dále cílové ukazatele účinnosti a bezpečnosti během ablace a po dobu dvou měsíců od provedení ablace.1,2

O přípravku dabigatran-etexilat (Pradaxa®)

Klinické zkušenosti s přípravkem Pradaxa® (dabigatran-etexilát) již odpovídají více než 6,9 milionům paciento-roků ve všech schválených indikacích na celém světě. Přípravek Pradaxa® je na trhu již více než 8 let a byl schválen ve více než stovce zemí.16

V současné době jsou schválené indikace přípravku Pradaxa® následující:12,13

 • Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory mozkové příhody

 • Primární prevence žilních tromboembolických příhod u pacientů, kteří podstoupili elektivní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu

 • Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence HŽT a PE u dospělých

Dabigatran (přípravek Pradaxa®), přímý inhibitor trombinu (DTI)17, byl prvním široce schváleným léčivým přípravkem nové generace perorálních antikoagulancií, který umožnil zacílit na důležitou, do té doby neřešenou, potřebu prevence a léčby akutních a chronických tromboembolických onemocnění. Velmi silné antitrombotické účinky jsou dosahovány přímou inhibicí trombinu, hlavního enzymu v procesu odpovědném za tvorbu krevních sraženin (trombů).18 Na rozdíl od antagonistů vitaminu K, které působí na různé koagulační faktory, dabigatran-etexilát poskytuje účinnou, předvídatelnou a znovuobnovitelnou antikoagulaci s nízkým potenciálem pro lékové interakce a s nulovou interakcí s potravinami, bez nutnosti rutinního monitorování koagulace nebo povinné úpravy dávek.17,19

Dabigatran je jediným zástupcem nové generace perorálních antikoagulancií se schváleným specifickým reverzním antidotem.12-15 Praxbind® (idarucizumab) je schválen v EU i USA pro dospělé pacienty léčené přípravkem Pradaxa®, kteří vyžadují rychlé zvrácení antikoagulačního účinku v případech urgentních operací/urgentních zákroků nebo život ohrožujícího či nekontrolovaného krvácení.14,15

Boehringer Ingelheim

Společnost Boehringer Ingelheim sídlící v německém Ingelheimu patří mezi 20 předních světových farmaceutických společností. Společnost má přibližně 50 000 zaměstnanců. Od roku 1885, kdy byla tato rodinná firma založena, se společnost věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji nových humánních a veterinárních léčivých přípravků s vysokou léčebnou hodnotou.

Důležitým prvkem firemní kultury společnosti Boehringer Ingelheim je společenská odpovědnost. Zahrnuje účast v sociálních projektech po celém světě, příkladem jsou iniciativa „Making More Health“ a péče o zaměstnance. Základem vzájemné spolupráce je úcta, poskytování rovných příležitosti a sladění profesního a rodinného života. Společnost Boehringer Ingelheim při všech svých aktivitách věnuje pozornost ochraně životního prostředí a dosahování udržitelnosti. Pro více informací navštivte www.boehringer-ingelheim.com

 

Další informační kanály:

www.facebook.com/boehringeringelheim

www.twitter.com/Boehringer

www.youtube.com/user/boehringeringelheim

www.youtube.com/user/CVTV

www.pinterest.com/biglobal

www.instagram.com/boehringer_ingelheim

 

Zdroje

 1. Calkins, H. et al. Safety and Efficacy of Uninterrupted Anticoagulation With Dabigatran Etexilate Versus Warfarin in Patients Undergoing Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: The RE-CIRCUIT Study. #411-08: Late-Breaking Clinical Trials presentation during the American College of Cardiology 66th Annual Scientific Session, Washington, USA.

 2. Calkins H. et al. Uninterrupted Dabigatran versus Warfarin for Ablation in Atrial Fibrillation. NEJM. 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1701005.

 3. Auricchio A. et al. The Current Status of Cardiac Electrophysiology in ESC Member Countries. The EHRA White Book 2013. Available at: http://www.escardio.org/static_file/Escardio/Press-media/press-releases/2013/ehra-white-book-2013.pdf. Last accessed April 2015.

 4. JRCAC Data Center 2013.

 5. O’Connor E, Minihan D. Cardium Study: Atrial Fibrillation, Decision Resources, February 2013.

 6. Lloyd-Jones DM. et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 2004;110(9):1042-46.

 7. Mayo Clinic. Catheter ablation to isolate the pulmonary veins to treat atrial fibrillation. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atrial-fibrillation/multimedia/img-20096441May Last accessed March 2017.

 8. Kirchhof P. et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Europace. 2016;18(11):1609–78.

 9. Calkins H. et al. 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation: Recommendations for Patient Selection, Procedural Techniques, Patient Management and Follow-up, Definitions, Endpoints, and Research Trial Design: A report of the Heart Rhythm Society (HRS) Task Force on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation. Europace. 2012;14(4):528–606.

 10. Weitz JI. et al. Periprocedural Management of New Oral Anticoagulants in Patients Undergoing Atrial Fibrillation Ablation. Circulation. 2014;129:1688–94.

 11. Sticherling C. et al. Antithrombotic management in patients undergoing electrophysiological procedures: a European Heart Rhythm Association (EHRA) position document endorsed by the ESC Working Group Thrombosis, Heart Rhythm Society (HRS), and Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS). Europace. 2015;17(8):1197–214.

 12. Pradaxa® European Summary of Product Characteristics, 2017.

 13. PRADAXA US Prescribing Information, 2014.

 14. Praxbind® European Summary of Product Characteristics, 2016.

 15. PRAXBIND US Prescribing Information, 2015.

 16. Boehringer Ingelheim Data on File.

 17. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.

 18. Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353:1028–40.

 19. Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45:555–63.