Poznatky brněnských vědců mohou snížit toxicitu i cenu léčby leukémie

Rituximab je monoklonální protilátka, jejímž cílem je povrchový receptor CD20 blokující B-lymfocyty. Pro pozitivní léčebný efekt rituximabu je zapotřebí náležitá hladina CD20 na buněčném povrchu. Ukázalo se, že idelalisib tuto hladinu nejspíše snižuje.

„Zcela poprvé jsme popsali, že idelalisib narušuje interleukin 4 – STAT6 signalizaci, a tím výrazně snižuje množství CD20 proteinu na buněčném povrchu. Výsledky naší studie tedy naznačují, že v současné době používaná terapeutická kombinace rituximabu s idelalisibem nemusí přinášet očekávané léčebné benefity, a otevírá tak prostor pro klinické studie o vhodnosti kombinace anti-CD20 protilátek s PI3K inhibitory/idelalisibem,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí výzkumného týmu Marek Mráz.

Podle Mráze je pro účinnou léčbu chronické lymfocytární leukémie nutné důkladně porozumět molekulárním dějům, které se odehrávají na úrovni nádorového B lymfocytu, a jeho fungování v nádorovém mikroprostředí. „Zároveň je třeba detailně porozumět, jakým způsobem funguje léčba a kombinace používaných léčiv, aby bylo možno dosáhnout co největšího léčebného benefitu pro pacienty. Data ukazují, že pravděpodobně není nutné pro klinický efekt u chronické lymfocytární leukémie idelalisib kombinovat s rituximabem, a lze tak potenciálně snížit toxicitu léčby i její cenu,“ uvedl Mráz.