Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a společnosti Zentiva

V Praze dne 7. ledna 2019

Věc: Řešení kritické situace nedostupného léku Digoxin

Vážení,

Česká lékárnická komora (ČLnK) je silně znepokojena aktuální kritickou situací týkající se léku Digoxin, který je pro české pacienty nedostupný již od 10. prosince 2018.

Ministerstvo zdravotnictví se nejednou vyjádřilo, že situaci řeší a zajistí chybějící léčivý přípravek dovozem ze Slovenska s tím, že náhradní balení budou v lékárnách pro pacienty k dispozici již v pátek 4. ledna 2019, tak se ale bohužel nestalo.

Dle interní analýzy ČLnK mezi lékárnami se sice v pátek 4. 1. 2019 v pozdních odpoledních hodinách dodávka léku dostala k některým distributorům, ale ti jej ihned rozdělili v rámci předobjednávek. Dle odhadu ČLnK se tak dodávka Digoxinu reálně dostane zhruba do maximálně čtvrtiny lékáren v ČR, ale pouze do těch, které si lék u distributorů předobjednaly. Většina pacientů tak bude nadále bez nenahraditelného léku, případně bude doslova obíhat lékárnu po lékárně a zjišťovat, zda do některé z nich náhodou lék nepřišel.

Při výdeji léčivých přípravků přicházejí lékárníci s pacienty do nejužšího kontaktu a pacienti s nimi řeší veškeré své dotazy týkající se medikace. V posledních dnech musí lékárníci kromě standardní dispenzace vysvětlovat pacientům také tuto nepříjemnou a dlouhotrvající situaci – proč jim nemohou vydat nenahraditelný lék Digoxin, který je pro ně životně důležitý. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o jasné zodpovězení níže připojených otázek.

  • Kdy přesně byl lék Digoxin ze Slovenska do ČR dovezen, kolik balení a v jaké síle? (Na českém trhu jsou nedostupné obě varianty – 0,125 mg a 0,250 mg)
  • Jakým distribučním firmám, kdy a v jakém množství byla předána dovezená balení?
  • Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že zajistilo 6 000 balení. Jak bude zajištěno dostatečné množství léku, jehož měsíční obrat v ČR je přes 40 000 balení?

Ministerstvo zdravotnictví má ze zákona povinnost zajistit dostupnost léčiv v České republice. Na výpadky nenahraditelných léků jako je Digoxin by mělo být připraveno a mělo by vynaložit co největší úsilí pro co nejrychlejší napravení situace. Přístup, jehož svědky je odborná i laická veřejnost v posledních dnech, snižuje u obyvatel důvěru v kompetenci náležitých subjektů. Podcenění situace ze strany ministerstva zdravotnictví a SÚKL, k němuž v tomto případě došlo, se nesmí v budoucnu opakovat. Zdraví pacientů v České republice musí být pro všechny dotčené subjekty naprostou prioritou.

S pozdravem

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK

 

 


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.