Konečné výsledky III. fáze studie RE-VERSE AD™ potvrdily přínos přípravku Praxbind® jako reverzní látky pro přípravek Pradaxa® v urgentních situacích

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 7. 2017
 • Úplná data 503 pacientů ukázala, že podání přípravku Praxbind® (idarucizumab) vedlo k okamžitému, úplnému a stabilnímu zvrácení antikoagulačního účinku přípravku Pradaxa® (dabigatran-etexilát) v urgentních situacích1

 • Souhrnné výsledky studie RE-VERSE AD™ byly prezentovány na letošním kongresu ISTH 2017 (Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu) 1 a zároveň publikovány v časopise New England Journal of Medicine2

 • Přípravek Praxbind® je schválen jako specifická reverzní látka pro přípravek Pradaxa®3, 4 v 61 zemích a je k dispozici ve více než 8 200 zdravotnických zařízeních

Ingelheim, Německo, 19. července 2017 – Společnost Boehringer Ingelheim oznámila finální výsledky studie RE-VERSE AD™1,2, které dokládají, že přípravek Praxbind® (idarucizumab) dokáže okamžitě a úplně zvrátit antikoagulační účinek přípravku Pradaxa® (dabigatran-etexilát) u pacientů v urgentních situacích. Přípravek účinkoval konzistentně jak u pacientů vyžadujících urgentní operaci nebo jiný urgentní zákrok, tak u pacientů s nekontrolovatelným či život ohrožujícím krvácením. Díky okamžité reverzi antikoagulačního účinku přípravku Pradaxa® mohli lékaři rychle přistoupit k nezbytným léčebným zákrokům.1,2 Výsledky byly prezentovány na letošním kongresu Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (26th Biennial Congress of International Society on Thrombosis and Haemostasis)1 v Berlíně a zároveň publikovány v časopise New England Journal of Medicine.2

Primární cíl studie, tj. zrušení antikoagulačního účinku dabigatranu během 4 hodin, byl splněn 100%1,2, dle měření dilutovaného trombinového času (dTT) a ekarinového koagulačního času (ECT) (95% CI, 100-100). Reverze byla patrná okamžitě po podání přípravku Praxbind® a trvala u většiny pacientů po dobu 24 hodin nezávisle na věku, pohlaví, funkčnosti ledvin nebo počáteční koncentraci dabigatranu.1,2 Jedna 5 g dávka přípravku Praxbind® byla dostačující u 98 % pacientů.

Klinické závěry stanovené jako sekundární cíle za účelem vyhodnocení klinické relevance reverze antikoagulačního účinku:1,2 u pacientů s akutním krvácením (skupina A), u kterých bylo možné vzhledem k okolnostem měřit čas potřebný k zastavení krvácení, byl medián 2,5 hodin do ukončení krvácení ; u pacientů vyžadujících urgentní operaci nebo zákrok (skupina B) bylo možné nezbytné léčebné kroky zahájit po mediánovém čase 1,6 hodin. V 93,4 % případů pacientů, u nichž byl nutný zákrok, byla hemostáza během zákroku hodnocena jako normální.1,2

Nehoda nebo nutnost urgentního zákroku může potkat každého z nás. Pacienti s fibrilací síní, kteří užívají antikoagulancia, mohou cítit větší obavy v souvislosti s urgentní situací,“ řekl Dr. Charles Pollack, hlavní řešitel studie a profesor urgentní medicíny na Sidney Kimmel Medical College na Thomas Jefferson University v americké Filadelfii. „Studie RE-VERSE AD™ prokázala, že idarucizumab zvrátí antikoagulační účinek dabigatranu během minut, jeho efekt je okamžitý, úplný a stabilní, takže se lékaři mohou plně soustředit na řešení urgentní situace.“

V rámci studie nebyly zaznamenány žádné vážné nežádoucí signály týkající se bezpečnosti přípravku Praxbind®. Pacienti účastnící se studie byli staršího věku, trpěli četnými komorbiditami a docházelo u nich k vážným zdravotním komplikacím, jako jsou například intrakraniální krvácení, vícečetná traumata nebo sepse. Mortalita po 90 dnech se pohybovala na úrovni 18,8 % (skupina A) a 18,9 % (skupina B). Během 90 dnů se trombotické příhody vyskytly u 6,3 % pacientů ve skupině A a 7,4 % pacientů ve skupině B. Tyto výsledky jsou ve shodě s výskytem po vážnějších operačních zákrocích nebo hospitalizaci v důsledku nekontrolovaného krvácení u pacientů užívajících antagonisty vitaminu K.1,2

Finální data ze studie RE-VERSE AD™ plně potvrdila naše prozatímní předpoklady,“ řekl Professor Jörg Kreuzer, viceprezident terapeutické kardiovaskulární divize oddělení medicíny společnosti Boehringer Ingelheim. „Dobrá zpráva pro pacienty a lékaře je, že přípravek Praxbind® je schválen v již 61 zemích a je k dispozici pacientům vyžadujícím akutní zákrok ve více než 8 200 zdravotnických zařízeních po celém světě.“

Přípravek Praxbind® je první a jedinou schválenou reverzní látkou pro nové orální antikoagulancium (NOAC), která je v současnosti k dispozici. Společnost Boehringer Ingelheim bude pokračovat ve zkoumání přípravku Praxbind® v rámci programu RE-VECTO™, který bude vyhodnocovat podání přípravku v prostředí klinické praxe. Předpokládané ukončení programu RE-VECTO™ je plánováno na konec roku 2018.5

 


 

O studii RE-VERSE AD™

RE-VERSE AD™ je III. fáze klinického hodnocení pacientů užívajících dabigatran, kteří potřebují urgentní operaci nebo zákrok při nekontrolovaném krvácení. Finální analýza dát získaných ve studii RE-VERSE AD™ zahrnovala data od pacientů vyžadujících urgentní operaci/zákrok, například operaci otevřené zlomeniny po pádu nebo pacientů s nekontrolovaným nebo život ohrožujícím krvácením, například závažným intrakraniálním krvácením po autonehodě.1,2 Primárním cílem studie bylo zjistit stupeň zrušení antikoagulačního účinku dabigatranu, kterého lze dosáhnout podáním 5g idarucizumabu, a to během 4 hodin, přičemž měření probíhalo pomocí dilutovaného trombinového času (dTT) a ekarinového koagulačního času (ECT).1,2

Studie, která byla započata v květnu 2014, je nejrozsáhlejší studií zkoumající reverzní látku k NOAC v reálných naléhavých situacích. Účastnilo se jí celkem 503 pacientů ze 173 zdravotnických zařízení v 39 zemích. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin:1,2,6

 • Skupina A: 301 pacientů (60 %) trpících nekontrolovaným nebo život ohrožujícím krvácením (např. gastrointestinálním nebo intrakraniálním);

 • Skupina B: 202 pacientů (40 %) vyžadujících invazivní zákrok nebo akutní operaci (např. v důsledku zlomeniny kyčle).

 

O přípravku idarucizumab (Praxbind®)

Idarucizumab je fragment humanizované protilátky – (Fab) – vyvinutý jako látka ke specifické reverzi účinku dabigatranu.7 Idarucizumab se váže specificky pouze k molekulám dabigatranu, přičemž neutralizuje jejich antikoagulační účinek, aniž by ovlivňoval koagulační kaskádu. 6,7

Idarucizumab je v 61 zemích po celém světě indikován pacientům užívajícím dabigatran v případech, kdy je nutné zrušit jeho antikoagulační účinek z důvodu:3,4

 • akutní operace nebo chirurgického výkonu,

 • život ohrožujícího nebo nekontrolovatelného krvácení.

V současnosti probíhají schvalovací řízení v dalších zemích. Společnost Boehringer Ingelheim plánuje idarucizumab zaregistrovat ve všech zemích, ve kterých je registrován dabigatran.8

 

O přípravku dabigatran-etexilat (Pradaxa®)

Klinické zkušenosti s přípravkem Pradaxa® (dabigatran-etexilát) již odpovídají více než 6,9 milionu paciento-roků ve všech schválených indikacích na celém světě. Přípravek Pradaxa® je na trhu již více než 7 let a byl schválen ve více než stovce zemí. 8

V současné době jsou schválené indikace přípravku Pradaxa® následující:9,10

 • Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory mozkové příhody

 • Primární prevence žilních tromboembolických příhod u pacientů, kteří podstoupili elektivní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu

 • Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence HŽT a PE u dospělých

Dabigatran (přípravek Pradaxa®), přímý inhibitor trombinu (DTI), byl prvním široce schváleným léčivým přípravkem nové generace perorálních antikoagulancií, který umožnil zacílit na důležitou, do té doby neřešenou, potřebu prevence a léčby akutních a chronických tromboembolických onemocnění. 9-11 Velmi silné antitrombotické účinky jsou dosahovány přímou inhibicí trombinu, hlavního enzymu v procesu odpovědném za tvorbu krevních sraženin (trombů). 12 Na rozdíl od antagonistů vitaminu K, které působí na různé koagulační faktory, dabigatran-etexilát poskytuje účinnou, předvídatelnou a znovuobnovitelnou antikoagulaci s nízkým potenciálem pro lékové interakce a s nulovou interakcí s potravinami, bez nutnosti rutinního monitorování koagulace nebo povinné úpravy dávek. 11,13

Dabigatran je prvním a jediným zástupcem nové generace perorálních antikoagulancií se schválenou reverzní látkou. Praxbind® (idarucizumab) je schválen v EU i USA pro dospělé pacienty léčené přípravkem Pradaxa®, kteří vyžadují rychlé zrušení antikoagulačního účinku v případech urgentních operací/urgentních zákroků nebo život ohrožujícího či nekontrolovaného krvácení. 3,4

 

Boehringer Ingelheim

Výzkum a výroba inovativních humánních a veterinárních léčiv jsou již více než 130 let hlavním posláním farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim. Tato rodinná firma patří celosvětově mezi 20 předních farmaceutických společností. Každý den se jejích 50 tisíc zaměstnanců snaží toto poslání naplnit inovacemi ve třech oblastech podnikání – v oboru humánních léčiv, veterinárních přípravků a biofarmaceutické smluvní výroby.

Důležitým prvkem firemní kultury společnosti Boehringer Ingelheim je společenská odpovědnost. Zahrnuje účast v sociálních projektech po celém světě, příkladem je iniciativa „Making More Health“. Společnost Boehringer Ingelheim také aktivně podporuje rozmanitost v oblasti pracovních sil a těží z různých zkušeností a dovedností svých zaměstnanců. Dále se zaměřuje na ochranu prostředí a klade velký důraz na udržitelnost zdrojů ve všech svých aktivitách.

Více informací o společnosti Boehringer Ingelheim naleznete na www.boehringer-ingelheim.com nebo v naší výroční zprávě dostupné na: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

 

Další informační kanály:

www.facebook.com/boehringeringelheim

www.twitter.com/Boehringer

www.youtube.com/user/boehringeringelheim

www.youtube.com/user/CVTV

www.pinterest.com/biglobal

www.instagram.com/boehringer_ingelheim

 

Zdroje

 1. Pollack, C.V. et al. Final Results of RE-VERSE AD Study: Reversal of Dabigatran by its Specific Reversal Agent Idarucizumab in Patients with Uncontrolled Bleeding or Requiring Urgent Surgery/Procedures. International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 26th Biennial Congress and 63rd Annual Scientific and Standardization Committee (SSC), Berlin, July 2017, Late-breaking abstract 01.4.

 2. Pollack, C.V. et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal – Full Cohort Analysis. New Engl J Med. 2017; DOI: 10.1056/NEJMoa1707278. www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1707278

 3. Idarucizumab European Summary of Product Characteristics, 2016.

 4. Idarucizumab US Prescribing Information 2015.

 5. https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/boehringer-ingelheim-launches-re-vecto-global-program

 6. Pollack C.V. et al. Design and rationale for RE-VERSE AD: A phase 3 study of idarucizumab, a specific reversal agent for dabigatran. Thromb Haemost. 2015; 114(1):198-205.

 7. Schiele, F. et al. A specific antidote for dabigatran: functional and structural characterization. Blood. 2013; 121(18):3554-62.

 8. Boehringer Ingelheim. Data on File.

 9. Pradaxa® US Prescribing Information, 2015.

 10. Pradaxa® European Summary of Product Characteristics, 2016.

 11. Stangier, J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008; 47(5):285–95.

 12. Di Nisio, M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med.2005; 353:1028–40.

 13. Stangier, J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005; 45:555–63.