Klinika infekčních nemocí FNB uvedla do provozu unikátní biobox

Autor: redakce | České zdravotnictví | 2. 2. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zahájila provoz nově zrekonstruované jednotky intenzivní péče (JIP) na Klinice infekčních nemocí, jejíž součástí je nejmodernější izolační zařízení určené pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí, tzv. biobox. Bulovka se tak stala jedinou nemocnicí v České republice, která v civilním sektoru disponuje zcela unikátním izolačním prostorem vybaveným nejmodernějšími přístroji.

„Lůžko v režimu BSL 3 bude v běžném provozu využíváno pacienty s infekčními nemocemi, kteří potřebují intenzivní péči. V případě nutnosti lze tento prostor hermeticky uzavřít a hospitalizovat zde pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Stávající dva bioboxy zůstávají i nadále připraveny pro hospitalizaci pacientů, kteří měli rizikový kontakt s vysoce nebezpečnou nákazou, ovšem nevyžadují intenzivní péči,“ řekla primářka Kliniky infekčních nemocí MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

„O vybudování takto vybaveného bioboxu s možností intenzivní péče v plném rozsahu usilovala Fakultní nemocnice Bulovka několik let. Projekt se nakonec podařilo schválit na konci roku 2019 díky přiznání statutu Centra specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc,“ řekl při zahájení provozu bioboxu ředitel FNB Mgr. Jan Kvaček.

Biobox se začlenil do plánů na rekonstrukci jednotky intenzivní péče Kliniky infekčních nemocí, jejíž součástí je dalších pět lůžek. Tato lůžka sice nejsou vedena v režimu BSL 3, nicméně se k hospitalizovaným pacientům přistupuje rovněž s vysokou mírou obezřetnosti a za přísných hygienických podmínek.

Vybavení bioboxu typu BSL 3

Lůžko je vybaveno moderními přístroji, které zajišťují sledování fyziologických funkcí pacienta – monitory životních funkcí, lineárními dávkovači, ventilátorem k plicní ventilaci, EKG, defibrilátorem, zvlhčovačem plicních cest a dalšími. Biobox navíc disponuje komorou vybavenou dekontaminační sprchou, kde si ošetřující personál po bezprostředním opuštění zařízení provádí oplach ochranného oděvu vodou s příměsí Persterilu, dezinfekčního přípravku s aktivní složkou kyseliny peroxyoctové. Tím se eliminuje možná nežádoucí nákaza personálu od hospitalizovaného rizikového pacienta. Oplach je možný pouze za přísných hygienických podmínek, kdy oplachová voda odteče nerezovým odpadem do dekontaminační jednotky, kde se dále vysterilizuje a „převaří“.

Prostor bioboxu disponuje rovněž autonomní vzduchotechnikou, parním sterilizátorem, kamerovým systémem, dorozumívacím zařízením personálu s pacientem či jednotkou pro demineralizaci vody.

Při příjmu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou chorobu se přes počítačovou jednotku přepne prostor bioboxu do podtlakového režimu, aby bylo zabráněno proudění vzduchu ven z místnosti. V této fázi k pacientovi přichází ošetřující personál, který je oblečen ve speciálním ochranném obleku. Po sérii nutných vyšetření, zajištění všech životních funkcí a stabilizaci pacienta odchází personál přes dekontaminační místnost ven z prostoru bioboxu.

Celkové náklady na rekonstrukci jednotky intenzivní péče a vybudování bioboxu činily 23 mil. Kč. Fakultní nemocnice Bulovka získala dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši zhruba 10 mil. Kč. Stavební práce ve výši téměř 2 mil. Kč financoval Magistrát hl. m. Prahy.

Klinika infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK je největším zařízením svého druhu v České republice. Péče je zde poskytována pacientům od raného dětského věku až po seniory. V rámci tohoto pracoviště je poskytováno ostatním infekčním oddělením a klinikám pravidelné školení personálu při převozu osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu.

V současnosti disponuje Klinika infekčních nemocí dvěma obdobnými bioboxy určenými pro příjem a klinické pozorování pacientů s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Pacientům je zde však poskytována pouze zdravotní péče v základním režimu, není jim tedy možné v případě potřeby zavést například umělou plicní ventilaci nebo provést dialýzu a podobně. Oproti tomu v novém bioboxu, který spadá do režimu BSL 3 (tzv. biosafety level 3), bude možné pacientům poskytovat intenzivní péči v plném rozsahu, aniž by byl ošetřující personál v přímém kontaktu s život ohrožující nákazou.