Intenzivní hybridní rehabilitace: Nástup telerehabilitace a online fyzioterapie do praxe

 

Rozmach distanční rehabilitace

Díky výraznému pokroku informačních a telekomunikačních technologií a kvůli dynamické situaci posledních dvou let zažíváme ve zdravotnictví expanzivní rozvoj telemedicíny a distanční péče. Za pomoci využití moderních prostředků, jako jsou videohovory, smartphony, tablety, chytré hodinky, bezdrátové nástroje nebo různá monitorovací zařízení a senzory, lze na dálku spolehlivě zjistit stav pacienta a vzdáleně poskytovat zdravotnické služby či konzultace.

Trend telemedicíny se nevyhýbá žádnému oboru a našel si cestu i do oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Jaká je však účinnost tzv. telerehabilitace a online fyzioterapie, oborů jinak tradičně spojených s dotekem a přímým kontaktem s pacientem? Online fyzioterapie a telerehabilitace těžko zcela nahradí osobní přístup lékaře či terapeuta přímo v ordinaci, již nyní lze ale velkou část rehabilitace zvládnout za pomoci dálkových konzultací. Rehabilitace v sobě totiž zahrnuje širokou škálu přístupů – od logopedie přes ergoterapii až po samotnou fyzioterapii. Například logoped i ergoterapeut mohou některé své konzultace s pacientem efektivně zvládnout i dálkově za pomoci videohovoru. Ale jak může pacientovi pomoci fyzioterapeut, když se ho při online terapii ani nedotkne? Efektivita a účinnost takové terapie spočívá v tom, že mnoho zranění a onemocnění pohybového aparátu lze řešit i pomocí správně prováděných cvičení pod vzdáleným dohledem fyzioterapeuta. To však platí samozřejmě pouze za předpokladu přesně stanovené diagnózy a na míru sestaveného léčebného plánu.

 

Propojení ambulantní a distanční fyzioterapie

Osobní kontakt s fyzioterapeutem je alespoň zpočátku do určité míry nenahraditelný, vznikají proto kombinované programy. Takovýto kombinovaný program vytvořili například specialisté z Rehabilitační kliniky Malvazinky pod názvem intenzivní hybridní rehabilitace. Jedná se o efektivní propojení klasické ambulantní fyzioterapie s distanční fyzioterapií online, tím dochází k využití výhod obou přístupů. Odborníci z Malvazinek tedy kromě běžné terapie na klinice svým pacientům poskytují i pravidelnou online fyzioterapii.

Jak probíhá taková péče v rámci intenzivní hybridní rehabilitace? „I přes využívání moderního přístupu rehabilitace na dálku kladou naši lékaři a fyzioterapeuti velký důraz na osobní kontakt. Proto první setkání probíhá tváří v tvář s rehabilitačním lékařem ambulantně přímo u nás na klinice,“ popisuje MUDr. Soňa Musilová, lékařská ředitelka Rehabilitační kliniky Malvazinky, a pokračuje: „Během úvodní konzultace lékař zhodnotí pacientův zdravotní stav, poskytne mu své odborné rady a navrhne další postup. Na základě diagnózy a individuálních potřeb pacienta vytvoříme speciální léčebný program sestávající z ambulantní fyzioterapie, doplněný o online fyzioterapeutické konzultace, které plnohodnotně vyplňují čas mezi ambulantními návštěvami tady na klinice.“

Samotná online fyzioterapie plní několik účelů. Nejen že zintenzivňuje kontakt mezi fyzioterapeutem a pacientem, ale terapeut také může pomocí videohovoru na dálku jednoduše dohlédnout na to, zda cvičení, která doporučil, provádí pacient i po návratu domů správně. Často se totiž stává, že pacienti doma raději necvičí vůbec z obav, že si cviky nepamatují či že by je neprováděli správně. Online fyzioterapie pacientům zajistí kontrolu ze strany fyzioterapeuta přímo v jejich vlastním prostředí a pomáhá předejít tomu, aby pacient vykonával cviky málo efektivně či přímo nesprávně. Pacienti získají sebejistotu a cvičí pravidelněji a důsledněji, což vede i k většímu celkovému efektu rehabilitace. Díky online fyzioterapii může fyzioterapeut také sledovat a monitorovat pokroky, jakých pacient dosahuje, a v případě potřeby provést okamžitou úpravu terapeutického plánu.

 

Co na telerehabilitaci říká věda?

Možnosti telerehabilitace jsou opravdu rozsáhlé a neustále se rozšiřují. V budoucnu půjde v rehabilitaci a fyzioterapii o standardní způsob poskytování péče. Například v Německu je hybridní rehabilitace již nyní celkem běžnou součástí léčby a tento trend se pomalu dostává i do České republiky. Je však důležité zdůraznit, že telerehabilitace nevznikla jako nouzové řešení v průběhu roku 2020 kvůli celosvětové pandemii (přestože byl její vývoj a posun touto situací do značné míry ovlivněn). Telerehabilitaci a možnostem distanční péče se již mnoho let věnují desítky vědeckých a klinických týmů po celém světě, existuje nesčetné množství vědeckých výzkumů a klinických studií v oblastech od telerehabilitace při ortopedických diagnózách přes distanční kardiorehabilitaci až po velmi významnou telerehabilitaci v neurologii. Většina výzkumů se shoduje, že telerehabilitace je efektivní metoda poskytování fyzioterapie a její přínosy mohou být minimálně srovnatelné a efektivní jako při běžné terapii tváří v tvář. Podle závěrů některých studií má však telerehabilitace i nesporné výhody na úrovni celého zdravotnického systému. Hovoří se o tom, že telerehabilitace snižuje potřebu hospitalizace či nutnost opakované hospitalizace a umožňuje dřívější propuštění z nemocnice do domácího léčení, také zvyšuje efektivitu a návaznost následné péče, vede k celkové úspoře nákladů, a v neposlední řadě zpřístupňuje rehabilitaci i pacientům v odlehlých oblastech.

 

Jaké jsou výhody intenzivní hybridní rehabilitace?

„Pacientovi je na naší klinice sestaven individuální léčebný plán. Lékaři a terapeuti přizpůsobují tento terapeutický plán konkrétním potřebám, časovým a technologickým možnostem daného pacienta. Pacienti doma cvičí efektivně, nemusejí se obávat, že cviky v domácím prostředí provádějí špatně nebo že si je nepamatují. Jednoduše se spojí se svým fyzioterapeutem, který dohlédne na správné a pravidelné provedení. Významným faktorem pro některé pacienty může být i časová úspora. Pacienti nemusejí tak často dojíždět na kliniku, konzultaci snadno začlení do svého dne, ať jsou kdekoli,“ vysvětluje MUDr. Soňa Musilová, lékařská ředitelka Rehabilitační kliniky Malvazinky, kterou provozuje skupina VAMED Mediterra.  Telerehabilitace nabízí potřebné bezpečí a komfort v době nejistoty během epidemie, jelikož pacient může své online konzultace absolvovat z bezpečí svého domova bez obav z časté návštěvy zdravotnického zařízení a případné nákazy. V neposlední řadě je pro pacienty výhodou i brzký termín bez nutnosti dlouhého čekání. Termín na online fyzioterapii je k dispozici v rámci dní. Pacienti tak mohou začít cvičit hned po propuštění z kliniky a překlenout i období například mezi hospitalizací po výměně kyčelního kloubu a pobytem v lázních.

 

Jaké stavy lze léčit pomocí intenzivní hybridní rehabilitace?

Mezi nejčastější případy, se kterými mohou odborníci na Malvazinkách díky intenzivní hybridní rehabilitaci pomoci, patří:

  • totální náhrada kyčelního kloubu,
  • totální náhrada kolenního kloubu,
  • rekonstrukce předního zkříženého vazu,
  • artroskopie kolene,
  • zlomeniny předloktí,
  • vymknutý kotník,
  • zlomeniny stehenní kosti.

 

Nejčastějšími případy jsou pooperační rehabilitace po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, po rekonstrukci předního zkříženého vazu nebo artroskopii kolene. Poskytovány však také mohou být předoperační programy před totální náhradou kyčelního kloubu s cviky a technikami pro zlepšení výsledku operace. Mezi zranění, se kterými se terapeuti při online fyzioterapii běžně setkávají, patří zlomeniny předloktí, nestability hlezenního kloubu (např. vymknutí kotníku), zlomeniny proximálního femuru (tzv. trochanterická zlomeniny hlavice nebo krčku stehenní kosti) a mnoho dalších.

 

Pro koho je vhodná intenzivní hybridní rehabilitace?

Podle MUDr. Soni Musilové z Rehabilitační kliniky Malvazinky je program vhodný pro mnoho různých typů pacientů: „Velmi často se například stává, že pacient má bolesti pohybového aparátu, ale je pracovně natolik vytížen a zaneprázdněn, že nemá čas na to, aby pravidelně navštěvoval kliniku za účelem fyzioterapie. O nějakém samostatném cvičení doma pak ani nemluvě. Hybridní rehabilitace zachovává terapeutickou intenzitu, ale snižuje počet nutných návštěv na klinice.“

Hybridní rehabilitace je vhodná samozřejmě i v případě, že pacient nemá v blízkosti svého bydliště dostupnou kvalitní fyzioterapii, nebo když jsou čekací lhůty na terapie v okolí příliš dlouhé.

Co může pacient očekávat od hybridní rehabilitace?

Konkrétní terapeutický plán a cvičení záleží na dané diagnóze, ale obecně řečeno se program podle lékařů skládá ze cviků na úpravu držení těla, zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu v kloubech nebo na zlepšení stability při chůzi. Zahrnuty jsou také rady ohledně správného používání kompenzačních a cvičebních pomůcek a tipy pro pacientovy běžné denní aktivity. „Během samotného videohovoru fyzioterapeuti vždy věnují zvláštní pozornost způsobu, jakým pacient cvičí, aby se ujistili, že cvičení provádí opravdu správně – stejně jako to dělají během osobní návštěvy v ordinaci,“ vysvětluje MUDr. Musilová. Terapeut vždy pečlivě sleduje pacientův pokrok a v případě potřeby provede nutné úpravy terapeutického plánu. K online fyzioterapii pacient potřebuje většinou pouze chytrý telefon, tablet nebo počítač s kamerou, připojení k internetu a trochu místa ve svém obývacím pokoji či kanceláři.

 

Jak vypadá vzorový léčebný plán intenzivní hybridní rehabilitace na Malvazinkách při totální náhradě kyčelního kloubu?

Vstupní lékařské vyšetření

Pacient po operaci totální náhrady kyčelního kloubu má zpravidla v tomto okamžiku za sebou hospitalizaci spojenou s rehabilitací. Na počátku programu však každý pacient přímo na klinice absolvuje lékařské vyšetření s rehabilitačním lékařem, který zjistí všechny potřebné informace týkající se pacientova zdravotního stavu a zváží všechny důležité skutečnosti jako životní styl či další zdravotní problémy.

Kineziologické vyšetření

V dalším kroku fyzioterapeut provede sérii testů, aby důkladně zhodnotil aktuální stav pacientova pohybového aparátu se zaměřením na pohyblivost operovaného kloubu, svalovou sílu klíčových svalů a stav jizvy po operaci. Vždy je také vyšetřena chůze, zkontrolováno nastavení kompenzačních pomůcek a doporučeny cvičební pomůcky pro další terapii.

Rehabilitační program

Na základě všech informací lékař společně s fyzioterapeutem vytvoří individuální léčebný plán intenzivní hybridní rehabilitace, který se skládá z ambulantních setkání doplněných o pravidelné online fyzioterapie přes videohovor. Terapie probíhá podle pacientova zdravotního stavu a zaměřuje se zejména na zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kloubu, zvýšení svalové síly, zlepšení schopnosti chůze a stability, kvalitu hojení jizvy a zvládání běžných denních činností.

Intenzivní hybridní rehabilitace

Specialisté z Malvazinek pacienta naučí všechna potřebná cvičení a dohlédnou na to, aby je prováděl správně. Na konci programu pacient dostane zprávu o průběhu rehabilitace a další doporučení. Součástí závěrečné kontroly je zhodnocení celkového průběhu rehabilitace, poučení o dalších možnostech terapie v domácím prostředí, řešení individuálních potřeb a zodpovězení dotazů.

Délka jedné online fyzioterapie je standardně 45 minut. Předpokládaný rozsah intenzivní hybridní rehabilitace po výměně kyčelního kloubu se pohybuje mezi 4 až 10 setkáními (ambulantními a online). Doba trvání programu je přibližně 4 až 6 týdnů. Počet terapií a léčebný plán jsou individuální a navrhne je rehabilitační specialista před zahájením programu. Vše pak také závisí mimo jiné na aktuálním zdravotním stavu pacienta, jeho diagnóze, typu operace a případných dalších omezeních.

Kolik stojí intenzivní hybridní rehabilitace?

Cena za služby intenzivní hybridní rehabilitace se odvíjí od celkového množství terapií podle konkrétních diagnóz, délky léčebného programu a osobních požadavků pacienta. Terapie na klinice indikovaná lékařem je hrazena ze zdravotního pojištění. Doplňující služba ve formě online konzultací je poskytována za přímou úhradu, a to buď ve formě balíčku za zvýhodněnou cenu, případně za pevně stanovenou sazbu za 45minutovou terapii.

Co když se ukáže, že pacientův stav není vhodný pro online fyzioterapii?

Pokud během úvodního vyšetření nebo prvotních online konzultací lékař či fyzioterapeut zjistí, že pacientův stav vyžaduje jiný přístup než intenzivní hybridní rehabilitaci s online fyzioterapií, navrhne vhodnější postup. V takovém případě pacient samozřejmě nemusí pokračovat v léčebném programu a platí pouze za již uskutečněné online konzultace.

Může fyzioterapie zcela vyřešit pacientovy problémy?

Do péče o své pacienty vkládají odborníci z Malvazinek všechny své znalosti, zkušenosti a píli, ale úspěch každého rehabilitačního programu se opírá mimo jiné i o pozitivní přístup pacienta. K jeho aktivní účasti by měla dopomoci právě intenzivní hybridní rehabilitace.

 

Kontakt pro další informace:

Tereza Staňková

AMI Communications

Tel.: 234 124 112

Mobil: 777 070 483

Email: tereza.stankova@amic.cz