Díky dobrovolným dárcům Transfúzního oddělení VFN mohou získat krev i ještě nenarozené děti v děloze. Přidejte se. Třeba hned teď o Vánocích. Možná zachráníte lidský život.

Praha, 20.12.2018 (VFN)

Ročně Fakultní transfúzní oddělení VFN zpracuje téměř 30 000 odběrů plné krve, plazmy a krevních destiček. Vyrobené transfúzní přípravky pak pomáhají pacientům nejen při složitých operacích, ale i při léčbě různých forem onemocnění krve, nádorových onemocnění, dialýzách a v neposlední řadě také ve speciálních indikacích v pediatrii.

Dárců krve dlouhodobě ubývá, potřeba léčby transfúzními přípravky přitom neklesá. V průběhu let se mění způsob léčby, objevují se nové formy onemocnění. Obecně se snižuje potřeba červených krvinek, zvyšuje se využití plazmy a krevních destiček,“ vypočítává MUDr. Daniela Dušková, Ph.D., primářka Transfúzního oddělení VFN v Praze. Toto oddělení zajišťuje substituci transfúzními přípravky jak pro vlastní pacienty ve VFN, tak i pro Nemocnici Motol, odběrové centrum Jihlava a další pražská a regionální zdravotnická zařízení. Nedílnou součástí oddělení je krevní banka, kde jsou rutinně prováděna imunohematologická laboratorní vyšetření před podáním transfúze a prenatální screening jako nedílná součást prenatální dispenzarizace. Transfúzní přípravky se uchovávají při různých podmínkách různě dlouhou dobu: červené krvinky mezi 2–6 ⁰C až 42 dnů, krevní destičky mezi 20–24 ⁰C maximálně 5 dnů a plazma při -25 ⁰C až 3 roky.

Speciality pro pediatrii, porodnictví a neonatologii během několika hodin

Naší chloubou jsou transfúzní přípravky pro dětské nebo dokonce ještě nenarozené pacienty. Ty mají zcela specifické vlastnosti, proto se nepřipravují rutinně, ale pouze na základě konkrétního požadavku,“ vysvětluje MUDr. Dušková. „Dětský lékař či porodník potřebuje pro své pacienty transfúzní přípravky s malým objemem (do 100 ml), ale vyšší hustotou. Naše oddělení dokáže přípravek dle zadání připravit v průběhu několika hodin.“ Vzhledem k tomu, že řada pracovišť takové transfúzní přípravky nepřipravuje, dodává oddělení tyto speciální transfúzní přípravky i pro pracoviště mimo VFN, například pro Fakultní nemocnici Motol.

Jak to vidí porodník

Pro nás je spolupráce s transfúzní udělením naprosto klíčová. Například transfúze, které podáváme ještě nenarozeným dětem přímo do pupečníku v děloze, potřebujeme rychle a neodkladně. Podáváme ji při těžké chudokrevnosti, která nejčastěji bývá způsobená takzvanou imunizací plodu, výjimečně také při případech, kdy je plod postižený infekčním onemocněním. Takto nemocné plody jsou přímo v ohrožení života a na transfúzi závisí zdárné dokončení těhotenství a porod zdravého dítěte,” dodává prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., vedoucí lékař Centra prenatální medicíny Gynekologicko-porodnické kliniky VFN.

Cestu krve najdete na virtuální prohlídce

Aby si každý potenciální dárce krve mohl lépe představit, jak sofistikovaná a náročná je cesta zpracování a uchovávání krevních přípravků, vznikla interaktivní virtuální prohlídka pracovištěm Fakultního transfúzního oddělení VFN,“ doplňuje prim. MUDr. Daniela Dušková, Ph.D. Najdete ji na https://happypanorama.com/upload/VFN-transfuze/ spolu s dalšími zajímavostmi a praktickými radami.

 


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.