Časopis The New England Journal of Medicine zveřejnil výsledky dvou klinických

Výzkumy a studie | 11. 5. 2021
  • Dva zveřejněné články v The New England Journal of Medicine představují úplné výsledky studií BE RADIANT a BE SURE porovnávajících účinnost a bezpečnost bimekizumabu se secukinumabem, respektive
  • Výsledky studie BE RADIANT byly představeny na konferenci AAD VMX 2021 (American Academy of Dermatology Virtual Meeting Experience 2021), která se konala od 23. do 25. dubna 2021.
  • Ve studii BE RADIANT vykazoval bimekizumab v 16. týdnu vyšší úroveň úplného zhojení pokožky (PASI 100), což byl primární cíl studie, oproti přípravku secukinumab. A dále ve 48. týdnu léčby, což byl sekundární cíl této studie.
  • Bimekizumab v současné době posuzuje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
    a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) pro léčbu středně těžké až těžké psoriázy
    u dospělých.

Celosvětově působící biofarmaceutická společnost UCB oznámila, že časopis The New England Journal of Medicine publikoval dva články s výsledky 3. fáze klinických studií BE RADIANT a BE SURE. Ty posuzovaly účinnost a bezpečnostní profil hodnoceného bimekizumabu – blokátoru IL-17A a IL-17F – pro léčbu středně těžké až těžké psoriázy u dospělých.[i], [ii] Výsledky studie BE RADIANT fáze 3b byly představeny rovněž v rámci ústního příspěvku, který byl jako aktuální příspěvek zařazen na program konference American Academy of Dermatology Virtual Meeting Experience 2021.[iii] BE RADIANT je první studie fáze 3 porovnávající účinnost
a bezpečnost duálního inhibitoru cytokinů IL-17A a IL-17F se samotným inhibitorem IL-17A.1

Zveřejnění výsledků studií BE RADIANT a BE SURE v časopise The New England Journal of Medicine podtrhuje jejich význam pro lékařskou komunitu a následuje nedlouho po zveřejnění prvních dvou studií fáze 3 bimekizumabu v časopise The Lancet počátkem tohoto roku,“ říká Emmanuel Caeymaex, výkonný viceprezident pro imunologická řešení a ředitel UCB v USA. „Dnes zveřejněné výsledky ukazují vysokou míru úplného zhojení pokožky (PASI 100) v 16. týdnu, rychlý účinek po jedné dávce a trvalý účinek po dobu až jednoho roku, který bimekizumab vykazoval i v předešlých studiích.

Bezpečnost a účinnost přípravku bimekizumab nebyly dosud potvrzeny a přípravek nebyl schválen žádným odpovědným orgánem nikde na světě.

VÝSLEDKY STUDIE BE RADIANT

Fáze 3b studie BE RADIANT porovnávala účinnost a bezpečnost bimekizumabu a secukinumabu u dospělých trpících středně těžkou až těžkou psoriázou.1 Studie naplnila primární cíl v 16. týdnu, kdy podstatně více pacientů léčených přípravkem bimekizumab dosáhlo úplného zhojení pokožky, měřeno jako 100% zlepšení oproti výchozí úrovni indexu rozsahu a závažnosti psoriázy (PASI 100) ve srovnání s pacienty léčenými secukinumabem (61,7 % oproti 48,9 %; p < 0,001).1

Studie naplnila i veškeré definované sekundární cíle.1 Vynikající úroveň úplného zhojení pokožky zaznamenaná v 16. týdnu přetrvávala až do 48. týdne, kdy 67,0 % pacientů léčených bimekizumabem dosáhlo PASI 100, oproti 46,2 % pacientů léčených secukinumabem (p < 0,001).1 Ve 48. týdnu obě skupiny
s udržovacím dávkováním bimekizumabu (každé čtyři týdny [Q4W] a každých osm týdnů [Q8W]) vykazovaly vyšší procento úplného zhojení pokožky (PASI 100) oproti pacientům léčeným secukinumabem (p < 0,001).1 Mimoto podstatně více pacientů léčených bimekizumabem dosáhlo PASI 75 ve čtvrtém týdnu oproti pacientům léčeným secukinumabem (71,0 % vs. 47,3 %; p < 0,001).1

Ve studii BE RADIANT vykazovali pacienti léčení bimekizumabem v 16. týdnu, což byl primární cíl studie,
a dále až do 48. týdne léčby vynikající úroveň úplného zhojení pokožky (PASI 100) oproti pacientům léčeným secukinumabem. Ve čtvrtém týdnu byl také pozorován rychlejší nástup účinku u bimekizumabu než
u secukinumabu. Data z této studie potvrzují přínos inhibitoru IL-17F vedle IL-17A při léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou,
“ říká prof. Kristian Reich, M.D., Ph.D., který se zabývá translačním výzkumem zánětlivých kožních onemocnění na institutu IVDP Univerzitního lékařského centra v Hamburku-Eppendorfu
v Německu.

Nejčastějšími vedlejšími účinky léčby bimekizumabem, které se v průběhu studie vyskytovaly, byly infekce horních cest dýchacích* (38,9 %), kandidóza dutiny ústní (19,3 %) a infekce močových cest (6,7 %).1 Případy kandidózy dutiny ústní byly většinou mírné až středně závažné a u žádného z pacientů nebyla z tohoto důvodu účast ve studii ukončena.1 V průběhu 48 týdnů se závažné vedlejší příznaky vyskytly v 5,9 % případů
u bimekizumabu a v 5,7 % případů u secukinumabu.1

VÝSLEDKY STUDIE BE SURE

Fáze 3 studie BE SURE porovnávala účinnost a bezpečnost bimekizumabu a adalimumabu u dospělých trpících středně těžkou až těžkou psoriázou.2 Výsledky studie BE SURE byly již dříve zveřejněny na kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV) v roce 2020.[iv]

Studie BE SURE naplnila své primární cíle, když prokázala vynikající úroveň úplného zhojení pokožky
v 16. týdnu u pacientů léčených bimekizumabem oproti pacientům, kterým byl podáván adalimumab, měřeno podle skóre PASI 90 a podle míry zhojení pokožky IGA 0/1; p < 0,001 pro obě srovnání.2 Výsledky podpořilo
i naplnění veškerých definovaných sekundárních cílů studie.2 Bezpečnostní profil bimekizumabu byl konzistentní s předchozími klinickými testy bez žádných nových zjištění.[v], [vi], [vii], [viii]

Společnost UCB v září 2020 oznámila, že agentury FDA a EMA přijaly její žádosti o schválení bimekizumabu pro léčbu středně těžké až těžké psoriázy u dospělých. Společnost UCB usiluje o zpřístupnění bimekizumabu pacientům na celém světě a připravuje další potřebné žádosti o schválení.

* Mezi onemocnění horních cest dýchacích patří laryngitida, nazofaryngitida, faryngeální absces, faryngitida, rinitida, sinusitida, tonzilitida a infekce horních cest dýchacích.  

O bimekizumabu

Bimekizumab je hodnocená humánní monoklonální protilátka třídy IgG1, která selektivně a přímo působí proti IL-17A a IL-17F, tj. dvěma klíčovým cytokinům odpovědným za zánětlivé procesy.[ix] IL-17F má podobnou biologii jako IL-17A a vyvolává zánět nezávisle na IL-17A.[x], [xi], [xii], [xiii], [xiv] Selektivní inhibitor IL-17F společně
s IL-17A potlačuje zánět do větší míry než samotný inhibitor IL-17A.13, 14 Bezpečnost a účinnost bimekizumabu jsou posuzovány při různých stavech onemocnění v rámci rozsáhlého klinického programu.

Psoriáza
Psoriáza (lupénka) je běžné chronické zánětlivé onemocnění, které se projevuje především na pokožce. Postihuje muže i ženy bez rozdílu věku a etnické příslušnosti.[xv] Projevy a příznaky psoriázy se různí, ale mohou zahrnovat zarudlé skvrny na kůži pokryté stříbřitými šupinkami, suchost a praskání pokožky s možností krvácení a ztluštění, perforaci nebo rýhování nehtů.[xvi]

Psoriázou trpí přibližně 125 milionů lidí, tedy téměř tři procenta světové populace.[xvii], [xviii] Potřeby léčby však zůstávají nenaplněné. Průzkum na vzorku populace ukázal, že zhruba u 30 % pacientů trpících psoriázou aktuálně užívaná léčba nesplňuje primární cíle, tedy neposkytuje zmírnění příznaků, úlevu od svědění ani omezení šupinatění.[xix] Psoriáza má závažné dopady na psychiku a kvalitu života. Potenciálně může ovlivnit práci, volný čas, vztahy, sexuální, rodinný a společenský život.[xx]

Studie BE RADIANT1

Studie BE RADIANT je fáze 3b randomizované multicentrické dvojitě zaslepené srovnávací studie s paralelními skupinami, která porovnávala účinnost a bezpečnost bimekizumabu a secukinumabu u dospělých pacientů trpících středně těžkou až těžkou psoriázou. Studie BE RADIANT se zúčastnilo 743 pacientů trpících psoriázou alespoň šest měsíců před screeningem, se základním skóre PASI ≥ 12, plochou těla postiženou psoriázou [BSA] ≥ 10 % a skóre IGA ≥ 3.

Pacientům byl podle náhodného výběru podáván bimekizumab (320 mg každé čtyři týdny) nebo secukinumab (po čtyři týdny 300 mg týdně, poté každé čtyři týdny).3 Od 16. týdne byl pacientům s bimekizumabem přípravek podáván randomizovaně každé čtyři týdny nebo každých osm týdnů. Primárním cílem studie byla odpověď na léčbu PASI 100 v 16. týdnu. Hlavním sekundárním cílem bylo dosažení PASI 100 ve 48. týdnu a PASI 75 ve čtvrtém týdnu.1 Po 48 týdnech dvojitě zaslepeného průběhu studie se mohli pacienti dobrovolně přihlásit do následné otevřené fáze testů v délce 96 týdnů.

Společnost UCB zveřejnila hlavní výsledky studie BE RADIANT v červenci 2020. 

Studie BE SURE2

Studie BE SURE byla fáze 3 randomizované dvojitě zaslepené studie, která porovnávala účinnost
a bezpečnost bimekizumabu a adalimumabu u dospělých pacientů trpících středně těžkou až těžkou psoriázou. Po úvodním kontrolovaném období 24 týdnů s aktivními substancemi následovalo do 56. týdne období udržovací léčby se zaslepeným dávkováním

Studie BE SURE se zúčastnilo 478 pacientů trpících chronickou psoriázou alespoň šest měsíců před screeningem, s plochou těla postiženou psoriázou ≥ 10 %, se skóre PASI ≥ 12 a skóre IGA ≥ 3 na pětibodové stupnici. Dalšími primárními cíli studie byla odpověď na léčbu PASI 90 a reakce IGA v 16. týdnu

O společnosti UCB
UCB se sídlem v Bruselu (www.ucb.com) je celosvětová biofarmaceutická společnost, zaměřující se na výzkum a vývoj nových léčivých přípravků a řešení, které mění životy lidí trpících závažnými onemocněními imunitního systému a centrální nervové soustavy. Společnost má přibližně 8 400 zaměstnanců v téměř 40 zemích a v roce 2020 dosáhla obratu 5,3 miliardy eur. Společnost UCB je zapsaná na burze Euronext
v Bruselu (symbol: UCB). Sledujte nás na Twitteru: @UCB_news 

Prohlášení UCB ohledně výroků týkajících se budoucnosti

Tato tisková zpráva může obsahovat výroky zaměřené na nadcházející období, může obsahovat výrazy jako „domnívá se“, „očekává“, „předpokládá“, „hodlá“, „plánuje“, „usiluje“, „odhaduje“, „může“, „chce“, „bude pokračovat“ apod. Tyto výroky vycházejí z aktuálních plánů, odhadů a domněnek vedení společnosti. Veškeré výroky, vyjma konstatování historických skutečností, lze považovat za výroky týkající se budoucnosti, včetně odhadů výnosů, provozní ziskové marže, kapitálových výdajů, peněz, jiných finančních informací, očekávaných právních, arbitrážních, politických či regulatorních kroků, klinických výsledků a praxe a jiných odhadů
a výsledků. Ze své podstaty takové výroky nepředstavují záruku budoucích skutečností a pojí se k nim známá
i neznámá rizika, nejistoty a předpoklady, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, finanční situace, výkonnost nebo úspěchy společnosti UCB či jejího odvětví budou zásadně lišit od toho, co výslovně uvádí nebo implikují výroky týkající se budoucnosti uvedené v této tiskové zprávě. Mezi významné faktory, které mohou vést k takovým odchylkám, patří mimo jiné: globální šíření a dopad onemocnění covid-19, obecné změny
v ekonomickém, podnikatelském nebo konkurenčním prostředí, neschopnost získat nezbytná úřední schválení nebo je získat za přijatelných podmínek nebo v očekávaném časovém horizontu, náklady spojené s výzkumem a vývojem, změny prospektů připravovaných nebo vyvíjených produktů, dopady budoucích soudních rozhodnutí nebo vyšetřování státních orgánů, problémy s bezpečností, kvalitou, výrobou nebo integritou dat, potenciální nebo skutečná porušení zabezpečení dat, narušení našich IT systémů, žaloby na odpovědnost za újmu způsobenou výrobkem, zpochybnění patentové ochrany existujících nebo vyvíjených produktů, konkurence ze strany jiných produktů včetně biologicky podobných přípravků, změny zákonů a předpisů, výkyvy směnného kurzu, změny nebo nejistota u daňových zákonů nebo jejich uplatňování a nábor a udržení zaměstnanců. Neexistuje záruka, že se uvažované nové produkty skutečně podaří objevit či vyvinout a že získají úřední schválení nebo že se podaří objevit nové indikace pro stávající přípravky a získat pro ně schválení. Proces od konceptu po komerční produkt je nejistý, předklinické výsledky nezaručují bezpečnost
a účinnost vyvíjených produktů u lidí. Složitost lidského těla nelze zatím plně simulovat počítačovými modely, systémy buněčných kultur ani zvířecími modely. Doba nutná k provedení klinických zkoušek a získání úředního schválení produktu k prodeji se v minulosti lišila a UCB očekává, že nepředvídatelnost bude přetrvávat
i nadále. Produkty nebo potenciální produkty vyvíjené či vyráběné na základě partnerství, společných podniků nebo licenční spolupráce se mohou stát předmětem sporů mezi partnery nebo se může ukázat, že nejsou tak bezpečné, účinné či komerčně perspektivní, jak společnost UCB na počátku takového vztahu předpokládala. Snahy společnosti UCB o převzetí jiných produktů nebo firem a jejich integraci nemusí být tak úspěšné, jak se společnost UCB domnívala v okamžiku převzetí. Společnost UCB nebo někdo jiný může odhalit problémy
s bezpečností, výrobou nebo vedlejšími účinky produktů či zařízení až po jejich uvedení na trh. Odhalení závažných problémů s produktem podobným některému z produktů UCB, které může naznačovat problém
u dané kategorie produktů, může mít zásadní nepříznivý dopad na prodej celé předmětné kategorie produktů. Na prodej mohou mít vliv také mezinárodní i národní trendy v oblasti řízení péče a snižování nákladů na zdravotnictví, včetně tlaků na ceny, politických a veřejných debat, vzorce chování zákazníků a praxe lékařů, úhradová politika zdravotních pojišťoven a legislativa týkající se cen biofarmaceutických přípravků a jejich úhrady. Mimoto může porucha, počítačový útok nebo porušení zabezpečení informací narušit důvěrnost, integritu a dostupnost dat a systémů UCB.

[i]   Reich K, Warren RB, Lebwohl M, et al. Bimekizumab versus Secukinumab in Plaque Psoriasis. NEJM. K dispozici na adrese: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102383.

[ii] Warren RB, Blauvelt A, Bagel J, et al. Bimekizumab versus Adalimumab in Plaque Psoriasis. NEJM. K dispozici na adrese: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102388.

[iii] Reich K, Warren RB, Lebwohl M, et al. Bimekizumab efficacy and safety versus secukinumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results from a multicenter, randomized, double-blinded, active comparator-controlled phase 3b trial (BE RADIANT). Late-breaking Presentation at AAD VMX 2021, April 23–25.

[iv] Warren R, et al. Bimekizumab efficacy and safety versus secukinumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results from Results from a multicenter, randomized, double-blinded, active comparator-controlled phase 3b trial (BE RADIANT). Abstract presented at EADV 2020, 29–31 October.

[v]  Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab efficacy and safety versus secukinumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results from a multicenter, randomized, double-blinded, active comparator-controlled phase 3b trial (BE RADIANT). Lancet. K dispozici na adrese: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00125-2/fulltext.

[vi]  Gordon KB, Foley P, Krueger JG, et al. Bimekizumab efficacy and safety versus secukinumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis: multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdrawal phase 3 trial. Lancet. K dispozici na adrese: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00126-4/fulltext.

[vii]  Papp K, Merola J, Gottlieb A, et al. Dual neutralization of both interleukin 17A and interleukin 17F with bimekizumab in patients with psoriasis: Results from a multicenter, randomized, double-blinded, active comparator-controlled phase 2b trial (BE RADIANT). J Am Acad Dermatol. 2018;79(2):277–286.e10.

[viii]  Blauvelt A, Merola JF, Papp KA, et al. Bimekizumab efficacy and safety versus secukinumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis: 60-week results from BE ABLE 2, a randomized, double-blinded, placebo-controlled, phase 2b extension study. J Am Acad Dermatol. 2020;83(5):1367–1374.

[ix] Glatt S, Helmer E, Haier B, et al. First-in-human randomized study of bimekizumab, a humanized monoclonal antibody and selective dual inhibitor of IL-17A and IL-17F, in mild psoriasis. Br J Clin Pharmacol. 2017;83(5):991–1001.

[x] Yang XO, Chang SH, Park H, et al. Regulation of inflammatory responses by IL-17F. J Exp Med. 2008;205(5):1063–1075.

[xi] Hymowitz SG, Filvaroff EH, Yin JP, et al. IL-17s adopt a cystine knot fold: structure and activity of a novel cytokine, IL-17F, and implications for receptor binding. EMBO J. 2001;20(19):5332–5341.

[xii] Van Baarsen LG, Lebre MC, van der Coelen D, et al. Heterogeneous expression pattern of interleukin 17A (IL-17A), IL-17F and their receptors in synovium of rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and osteoarthritis: possible explanation for nonresponse to anti-IL-17 therapy? Arthritis Res Ther. 2014;16(4):426.

[xiii] Maroof A, Okoye R, Smallie T, et al. Bimekizumab dual inhibition of IL-17A and IL-17F provides evidence of IL-17F contribution to chronic inflammation in disease-relevant cells. Ann Rheum Dis. 2017;76(2):213.

[xiv] Glatt S, Baeten D, Baker T, et al. Dual IL-17A and IL-17F neutralisation by bimekizumab in psoriatic arthritis: evidence from preclinical experiments and a randomised placebo-controlled clinical trial that IL-17F contributes to human chronic tissue inflammation. Ann Rheum Dis. 2018;77(4):523–532.

[xv] National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. K dispozici na adrese: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis/. Poslední přístup: březen 2021.

[xvi] International Federation of Psoriasis Associations. K dispozici na adrese: www.ifpa-pso.com/our-cause//. Poslední přístup: březen 2021.

[xvii] Griffiths C, van der Walt J, et al. The global state of psoriasis disease epidemiology: a workshop report. Br J Dermatol. 2017;177(1):e4– e7.

[xviii] World Health Organization. Global report on psoriasis, 2016. K dispozici na adrese: http://apps.who.int/iris/handle/10665/204417. Poslední přístup: březen 2021.

[xix] Lebwohl MG, Kavanaugh A, Armstrong AW, et al. US Perspectives in the Management of Psoriasis and Psoriatic Arthritis: Patient and Physician Results from the Population-Based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (MAPP) Survey. Am J Clin Dermatol. 2016;17(1):87–97.

[xx] Moon HS, Mizara A, McBride SR. Psoriasis and psycho-dermatology. Dermatol Ther (Heidelb). 2013;3(2):117–130.

 

The New England Journal of Medicine představují úplné výsledky studií BE RADIANT a BE SURE porovnávajících účinnost a bezpečnost bimekizumabu se secukinumabem