ASCO 2017: Povzbudivé výsledky délky přežití v klinické studii fáze II testující nintedanib u pacientů s maligním mezoteliomem pleury

Autor: redakce | Zpravodaj | 19. 6. 2017
  • kombinace perorálně podávaného nintedanibu se standardní chemoterapií (pemetrexed/cisplatina) poskytla 46% snížení rizika progrese onemocnění u pacientů s neoperovatelným maligním mezoteliomem pleury (MMP) ve srovnání s placebem a standardní chemoterapií
  • kombinace nintedanibu se standardní chemoterapií rovněž prodloužila dobu celkového přežití (CP)1

 

Ingelheim, Německo – 20. června 2017 – V rámci výroční konference Americké společnosti pro klinickou onkologii 2017 představila společnost Boehringer Ingelheim výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie LUME-Meso fáze II. Nintedanib*, trojitý inhibitor angiokináz, podávaný v kombinaci se standardní chemoterapií první linie (pemetrexed/cisplatina), v rámci zmíněné studie prodloužil ve srovnání se samotnou standardní chemoterapií dobu bez progrese onemocnění (PFS, primární sledovaná proměnná) i dobu celkového přežití (OS, sekundární sledovaná proměnná) u pacientů s maligním mezoteliomem pleury (MMP)1. Podávání nintedanibu nebo placeba pacientům pokračovalo v této studii i po ukončení léčby chemoterapií, a to až do progrese nebo toxicity1.

MMP je vzácný nádor, který se na celkovém počtu všech nádorů podílí méně než 1 %. Jeho výskyt je často spojován s expozicí azbestu2. Pacienti s MMP mají špatnou prognózu, 5 let od stanovení diagnózy přežije pouhých 10 % z nich3. MMP se obecně dělí na 3 podtypy (dle buněčného typu či histologie) – epiteloidní, bifazický a sarkomatoidní. Nejčastějším podtypem je epiteloidní, na celkovém počtu případů se podílí z 50 – 70 %4.

Dle aktualizovaných výsledků studie LUME-Meso fáze II vedlo přidání dvou perorálně podávaných dávek nintedanibu denně ke standardní chemoterapii ke snížení rizika progrese onemocnění na téměř polovinu1. Byl prokázán 46% pokles rizika progrese onemocnění a prodloužení mediánu PFS o 3,7 měsíce (9,4 nintedanib versus 5,7 placebo) v celé populaci studie (pacienti s epiteloidním nebo bifazickým buněčným typem) v porovnání s podáváním placeba se standardní chemoterapií. U pacientů s epiteloidním buněčným typem bylo při podávání nintedanibu spolu s chemoterapií zjištěno ještě výraznější zlepšení mediánu PFS, a to o 4 měsíce (9,7 u nintedanibu versus 5,7 u placeba)1.

Prvotní analýza přinesla nadějné zlepšení mediánu celkového přežití o 4,1 měsíce u pacientů léčených nintedanibem s chemoterapií (18,3 nintedanib versus 14,2 placebo) a prokázala pozitivní trend u celkové populace studie, avšak bez dosažení statistické významnosti1. Podobně jako u PFS byl efekt nejvýraznější u pacientů s epiteloidní histologií, u nichž byl medián celkového přežití 20,6 měsíce ve srovnání s 15,2 měsíci u pacientů léčených samotnou chemoterapií1.

Bezpečnostní profil experimentální kombinace s nintedanibem byl v souladu s očekáváním1. Neutropenie (abnormálně nízká hladina neutrofilů – typu bílých krvinek) byla nejčastějším nežádoucím účinkem stupně vyššího než 3 (včetně), (nintedanib 43,2 % versus placebo 12,2 %); výskyt febrilní neutropenie byl nízký (2,3 % versus 0 %). Celkově byl výskyt nežádoucích účinků vedoucích k ukončení léčby na nízké úrovni, bylo zaznamenáno méně takových případů u léčby nintedanibem s chemoterapií než u placeba s chemoterapií (3 pacienti versus 7 pacientů; 6,8 % versus 17,1 %)1. Výskyt typických nežádoucích účinků pozorovaných u antiangiogenních sloučenin (tj. hypertenze, krvácení, tromboembolické události) byl také nízký1.  

Dr. Mehdi, Corporate Vice President a Global Head of Oncology Medicine ve společnosti Boehringer Ingelheim, říká: „Jsme rádi, že přidání nintedanibu k standardní prvoliniové chemoterapii přináší významné zlepšení výsledků léčby. MMP je onemocnění, které je léčitelné velmi komplikovaně, takže tato data představují další nadějný krok na cestě k naplnění cíle naší společnosti, kterým je přinášet inovativní léčiva pacientům s nádorovými onemocněními.“

Nintedanib je v současné době testován v klinické studii LUME-Meso fáze III [NCT01907100]. Nábor do této studie probíhá po celém světě. Nintedanib cílí na receptory VEGF, FGF, PGF a Src a Abl signalizaci, které se podílí na rozvoji MMP.

*Nintedanib je pod obchodním názvem VARGATEF® schválen v EU a více než 20 dalších zemích po celém světě pro použití v kombinaci s docetaxelem u dospělých pacientů s lokálně pokročilým, metastatickým nebo lokálně rekurentním nemalobuněčným karcinomem plic (histologický typ: adenokarcinom) po chemoterapii první linie. Nintedanib není schválen v jiných onkologických indikacích.

 

Výsledky klinické studie LUME-Meso fáze II

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Prescription%20Medicine/Oncology_prescription_medicine/LUMEMesoTrialDesignInfographic_1.pdf

 

Maligní mezoteliom pleury

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Documents/Mesothelioma_Backgrounder_2017-03.pdf

 

Nintedanib v onkologii

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Documents/Nintedanib_in_Oncology_Backgrounder.pdf  

 

Boehringer Ingelheim v onkologii

https://www.boehringer-ingelheim.com/sites/default/files/Documents/Boehringer_Ingelheim_in_Oncology_Backgrounder.pdf

 

Boehringer Ingelheim

Výzkum a výroba inovativních humánních a veterinárních léčiv jsou již více než 130 let hlavním posláním farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim. Tato rodinná firma patří celosvětově mezi 20 předních farmaceutických společností. Každý den se jejích 50 tisíc zaměstnanců snaží toto poslání naplnit inovacemi ve třech oblastech podnikání – v oboru humánních léčiv, veterinárních přípravků a biofarmaceutické smluvní výroby. V roce 2016 společnost Boehringer Ingelheim dosáhla čistého obratu ve výši 15,9 miliard eur. Z této částky byly 3 miliardy eur, neboli 19,6 %, použity na výzkum a vývoj léčiv.

Důležitým prvkem firemní kultury společnosti Boehringer Ingelheim je společenská odpovědnost. Zahrnuje účast v sociálních projektech po celém světě, příkladem je iniciativa „Making More Health“. Společnost Boehringer Ingelheim také aktivně podporuje rozmanitost v oblasti pracovních sil a těží z rozdílných zkušeností a dovedností svých zaměstnanců. Dále se zaměřuje na ochranu prostředí a klade velký důraz na udržitelnost zdrojů ve všech svých aktivitách.

 

Více informací naleznete na: www.boehringer-ingelheim.com nebo v naší výroční zprávě: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com  

 

Zdroje:

1. Nowak A. et al. Mature overall survival (OS) results from the LUME-Meso study of nintedanib (N) + pemetrexed/cisplatin (PEM/CIS) vs placebo (P) + PEM/CIS in chemo-naïve patients (pts) with malignant pleural mesothelioma (MPM). (Abstract #8506) at American Society of Clinical Oncology, Chicago, June 5, 2017.

2. Moore A. et al. Malignant mesothelioma. Orphanet J Rare Dis. 2008; 3(34).

3. The American Cancer Society. Mesothelioma. Available at: https://www.cancer.org/cancer/malignant-mesothelioma/detection-diagnosis-staging/survival-statistics.html  [Last accessed June 2017]

4. Mesothelioma Group. Available at:  https://www.mesotheliomagroup.com/mesothelioma/cell-types/epithelioid/ [Last assessed June 2017]

 

Další informační kanály

www.facebook.com/BoehringerIngelheim  

www.twitter.com/boehringer

www.youtube.com/user/BoehringerIngelheim